HomeAve Christe!Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 771.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

I i
6 `I
Een verruwende uitwerking van het Manifest is uit-
gesloten. [ "
Mijnh. de Voorz. ! ik houd mijzelf voor te beschaafd H
om op te ruien. i
Heel het militairisme daarentegen is opruiing, j
aangezien het tegen de beschaving ingaat en een J
verruwende uitwerking heeft. E
Mijnh. de Voorz.! ik ben te beschaafd om aan i
het opruiend militairisme mee te doen.
In het tegenwoordig spraakgebruik is het woord ^
en begrip ,,opruiing" nagenoeg gelijk gebleven aan J
zijn geschiedkundige afileiding.
Ik herinner mij uit mijn gymnasiumtijd iets dat
aan opruiing grenst. Ik herinner mij, hoe toen onder »
het volk het praatje ging dat alle arbeiders naar Den '
Haag moesten om het tractement van den Koning _, iii
te deelen. In trouwe: aan den ernst dier zaak en aan J
hare uitvoerbaarheid werd niet getwijfeld. _
Welnu: kinderen of kinderlijke naturen, onder ·
valsche leuzen en met valsche beloften, tot een daad ` j
trachten te brengen, die - zoo al niet met de wetten
van natuur en rede, - dan toch wel met de wetten E _
der staatsorde in strijd is: dat zou uit een staats-
rechtelijk oogpunt ,,opruiing" mogen heeten. _
’t Is den Officier van Justitie zedelijk en rechterlijk
onmogelijk, te bewäzen, dat ons Manifest aan de gang- J I
bare en gewettigde opvatting van ,,opruiing" voldoet. ·
Ik noodig den Officier van Justitie uit, een paar ,
,, onervaren jongemannen" hier te brengen, die, buiten
eigen gemoedservaring om, tot de daad der militaire
dienstweigering zijn overgegaan of zullen overgaan, l
· 1
á
I