HomeAve Christe!Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 699.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

i _ zï·Jt;ï; _ t
Mijnheer de Voorzitter! Met een ernst die mij
l zwaar viel, heb ik het relaas van den Officier van
j Justitie aangehoord. Het heeft er voor mij den schijn
j A van, dat Z.Weled.Gestr. zich zelven - mag ik zeggen?
« ­~ heeft opgeruid tot eene grimmigheid die misschien
goed zou passen in eene tragedie van het recht.
.. Mijn persoon moet het ontgelden, zooveel in zijn
, ` _ vermogen is. Hij ontziet zich zelfs niet, mij noode-
; , loos te krenken.
· De betichting van lafheid (N.B. omdat ik bij de
j ondervraging door den Rechter van instructie her-
haaldelijk geweigerd heb, namen van personen te
‘ noemen, zeggende dat ik mij opgeroepen achtte om
> _ alleen mijzelven te verantwoorden en dat ik geen
P zedelijke vrijmoedigheid vond om te spreken over
anderen) - is wel het ergste dat ik te verdragen
’ krijg.
Dat mijne ziel een afkeer heeft van deze onzalige
‘ drukte, omdat zij geneigd is tot stiller en hooger
arbeid dan dit spiegelgevecht, bewijst nog allerminst
· dat er lafheid in haar woont. Wie mij goed kennen,
` weten dat ik nooit met lafheid te kampen heb ge-
· j had, maar nog alérijk bedeeld ben met den goeden
¤t j