HomeAve Christe!Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 658.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

` 13
i niet. Maar wat gij wel kunt: het is zondigen tegen
den Heiligen Geest.
Wilt gij een nieuwe aera van geloofsvervolging
openen?
i. Het zij zoo, maar dan ook - wat ik u bidden
mag - met gróóte middelen als in de dagen van
ouds. Liefst met den brandstapel. Morgen aan den
dag. Bij God! dat zou ons helpen.
De brandstapel alleen zou mij dan nog geloof geven
in een nieuwen tijd voor het oude Holland.
A Mijnh. de Voorz.! ik eisch mijn vrijspraak op grond
j` van mijn vaderlandsliefde. Diepere gronden moogt
{ gij toch wellicht niet laten gelden.
T Uzelven vrijspreken van onzekerheid, kunt gij niet.
G Waar gij dus in dubio zijt, houd u daar aan den
Romeinschen rechtsregel: In du/1i0 pm re0. Het iudi-
cium van heidenen mag immers niet humaner zijn
dan dat van Christenen.
. j Doch wilt gij mij veroordeelen, moet gij mij ver-
, W - oordeelen: doe het dan zoo, dat mijne geestver­
wanten er u erkentelijk voor kunnen zijn; doe het
dan zoo, dat hun kracht en aantal toeneemt met
W den dag. Uit slavenkelen zult gij worden toege-
, juicht, maar wat er aan vrije menschen in het vrije
V Nederland over is, zal dan tegen u zijn stem ver-
heffen.
. Hetzij gij gunstig, hetzij gij ongunstig oordeelt:
onze heilige zaak dienen, moet gij.
· j Voor mij zelven ben ik gerust: de God des vredes,