HomeAve Christe!Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 660.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

12
Wat doet nu deze verdediger van het Gpenbaar t
Welzijn?
Hij tast de grondrechten van onze vaderlandsche
vrijheid aan. Hij is bezig ons evolutiepeil op lager
niveau te brengen, op een niveau als ten tijde van
de geloofsvervolging onder Alva, als in den tijd der .
Inquisitie.
Mijnh. de Voorz.! aan u en aan uwe ambtge­
nooten alhier het voorrecht, hem te stuiten in zijn
pogen. ‘
Het is uit gehechtheid aan mijn vaderland, dat
toch ook uw vaderland is; uit eerbied voor onze
Vaderlandsche Geschiedenis, voorzoover deze een ·
verwezenlijking van de burgerlijke vrijheidsidee wilde ·
zijn; het is uit vaderlandsliefde, uit hooge vader-
landsliefde dat ik zoo spreek. [
Of vergis ik mij en heb ik niets van u en deze
Rechtbank te hopen voor het behoud onzer aloude
vrijheid van overtuiging en getuigenis?
Is het u niet mogelijk, uwen rechtswil door te l
voeren, omdat deze thans onder den ban ligt van i _
een hoogeren machtswil? ­ ‘
Staat de Rechtbank van Assen te veel bloot aan
den Oostenwind? .
~ Vroeger woei over ons land tot aan Nieuwe Schans
en Koevorden toe een frissche zeewind voor ruime ’
borsten. Is er heden ten dage een Oostenwind die
dóórwaait tot Den Haag en inblaast wat hij wil?
Ons antimilitairisme breken - dat vermoogt gij _