HomeAve Christe!Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 736.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

11
c in de vrijheid, waarmede Christus mij heeft vrijge-
gemaakt, vrijgemaakt van elk juk der dienstbaarheid
dat vernedert en verlaagt, vrijgemaakt ook van het
onwaardige juk der militairistische dienstbaarheid.
Ik mag zijn verlossingswerk niet ongedaan maken,
ik mag mijne ziel niet weer verkoopen aan mijn
staatsburgerschap.
W Mag een Christen dus de onwilligste burger blijken
voor den Staat, hij blijft de gedienstigste mensch in
_ J de samenleving.
a * se
' « Mijnh. de Voorz.! ik kan u thans in onomwonden
taal zeggen waar de vertegenwoordiger van het Open-
, baar Ministerie het tegen heeft. Ik zie het thans helder.
De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie
~ heeft het tegen het Openbaar Welzijn!
Ik wensch te verklaren, dat ik in hem iemand
Q ontdek die in verzet is tegen den tegenwoordigen
beschavingstoestand van ons Nederlandsche volk.
_ Men zou hem dus - in etymologischen zin - een
,,opruier" kunnen noemen. Hij gaat tegen den draad
_ l onzer ontwikkeling in, hij gaat tegen den draad onzer
‘ geschiedenis op.
. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie
j moge meenen het Openbaar Welzijn te dienen, maar
l ik zeg u: hij doet er kwaad aan.
C Tot het Openbaar Welzijn hier te lande behoort
‘ in de allereerste plaats ons g0dsdienstig­zedelü/e welzijn.
Tot ons Openbaar Welzijn behoort derhalve ook de ‘
C vrä/zeid om onze godsdienstige en zedelijke gevoelens
te openbaren.
j i