HomeAve Christe!Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 727.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

10
der volkeren heerschappä voeren over hen, en de grooten 1
gebruiken macht over hen; doch alzoo zal het onder zi
niet
2 'Cor. 10 : 3 en 4. Want wandelende in het vleesch,
voeren wa den kräg niet naar het vleesch; want de
wapenen onzes krägs zän niet vleeschelhk.
Jac. 3 : 18. En de vracht der gerechtigheid wordt ·
in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.
l 1 Petr. 4: 15 en 16. Niemand awer lade als
moordenaar, of dief, of boosdoener, of als bemoeial. ` '
Doch lüdt ga als Christen, schaam ii dan niet, maar · .
verheerlnk God in dezen naam.
Geen der aanstaande dienstweigeraars zal zich op ,’
ons Manifest beroepen, maar velen hunner zullen .
hunne weigering gronden op woorden van Jezus of `
diens apostelen.
Getuigen tegen den geest des tijds moet ieder
Godsgetuige, zoo vaak de Heilige Geest hem daartoe » l
inspireert. Het oordeel Gods uit zijn mond gaat - E
als het moet ­- ook over die wereldlijke gerechtig­ ,
heid, die nalaat een afschijnsel te realiseeren van
de ideëele gerechtigheid Gods. i j
De gerechtigheid Gods nu - zooals een Christen
deze heeft leeren verstaan - berechtigt nimmer tot `
die redelooze, zedelooze menschenslachting, tot die
j waanzinnige verwoesting van huiselijk en maatschap- i 4
pelijk geluk, welke men ,,Oorlog" noemt. Wange­ ,
boorte eener wanbeschaving! N
Mijnh. de Voorz.! zooals ik hier sta, sta ik hier