HomeAve Christe!Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 674.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 11.02 MB

1 9
Ons Manifest is een getuigenis; een getuigenis
van menschelijkheid, van Christelijkheid, van hooge
I beschaving. En daarom hebben wij het recht om
in ons Manifest het geweten te mengen.
,,Getuigen" behoort thuis in een hoogere rechts-
l orde dan die rechtsorde is, welke enkel maar ,,ge­
_ tuigenis·aHeggen” toelaat.
Wil men ,,getuigen" verbieden en beletten, men
belette en verbiede dan alle Evangelie-verkondiging.
l Of wel: men kieze dezen middenweg en make alle
predikanten tot veldpredikers die alleen maar mogen
` weten van legermoraal.
‘ Die maatregel zou echter nog een balve maatregel
zijn. Men verklare dan ook alle Bijbelgenootschappen,
wier éénig doel toch Bijbelverspreiding is, verspreiding
. van bijbels onder leeken, ook onder uw ,,onervaren
jongemannen" -­ men verklare dan ook alle Bijbel-
genootschappen voor verboden vereenigingen. Want als
theoloog, als gewezen predikant geef ik u de ver-
zekering, dat er in het Nieuwe Testament een over- r
vloed is van ,,woorden die degenen die ze zouden
` ‘ willen toepassen, in zekere omstandigheden tot dienst-
weigering zouden kunnen brengen". Ik haal alleen
naar voren .
Matth. 5 : 9. Zalig zän de vreedzamen want zg
zullen Gods kinderen genaamd worden.
Matth. 5:44. Hebt uwe vüanden lief zegent ze
die u vervloelzen, doet wel dengenen die a baten en bidt
. voor degenen die zz geweld aandoen en die zi vervolgen.
Matth. 20:25 en 26. Gn weet, dat de oversten
,¥ïLl‘~. ,