HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 8

JPEG (Deze pagina), 489.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.34 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

j is onder den titel ,,Bez°ch2fe7z eines pm/êzfzlrc/am j
, Arzz‘e.r" en ook in ’t Nederlandsch vertaald is. i
l De schrijver was, na kort in de praktijk te zijn
°_ geweest, tot het inzicht gekomen dat hij de aller- '
`E noodigste ervaring miste; hij wenschte die aan een
Y ziekenhuis op te doen, doch kon daar geen andere C
il‘ plaats krijgen dan als volontair zonder honorarium. r
v Daar hij zelf geen middelen had, leefde hij uiterst l
E armoedig. Hij vertelt daarvan: l
·
§ ,,lk moest mij tot het allernoodigste beperken. ’s Avonds
sneed ik de franjes van mijn broekspijpen en naaide met
x zwart garen de gaten in mijn bottines; als ik de rantsoenen
Y aan de zieken voorschreef, las ik het voorschrift met
afgunstige oogen, daar ik mij met een mengsel van thee
g en bloed moest voeden (een praeparaat tot tichelvormige
Q steenen geperst). ln dezen moeilijken tijd ondervond en
’j begreep ik het verschijnsel dat mij vroeger totaal onbe-
.· grijpelijk was, n.l. dat men zich wegens honger bedrinkt.
Wanneer ik nu langs een herberg ging, werd ik met
onweerstaanbare kracht daarheen getrokken; het scheen
mij als de hoogste zaligheid om aan het helverlichte Y
buffet, rijk voorzien van smakelijke spijzen, een paar borrels
te kunnen drinken; en merkwaardigerwijze was het de
if drank en niet de spijs, die mij, halfverhongerde, het meest
aanlokte, ofschoon ik volstrekt geen alcoholicus was.
,,Wanneer eens een roebel in mijn zak verdwaalde, kon
ll ik de verzoeking niet weerstaan en bedronk me.
,,'l`oen ik mij later weder behoorlijk voedde, had even-
Q min als te voren de drank eenige bekering voor mij."
x, Dit getuigenis van een medicus, geen alcoholist,
=
ä; 6
A3
;·; ,
:ï°