HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 29

JPEG (Deze pagina), 483.31 KB

TIFF (Deze pagina), 4.27 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

l
1
i
l

maandag op de been en na een week volkomen in staat
om haar plaats bij de andere huisgenooten in te nemen.
Na verloop van vier maanden hadden wij, pm/Elise/z
i gesproken, het vleeschdiëet met toebehooren afgeschaft,
I Over ’t algemeen zijn de menschen veelgzluk/êzlger. We
[ hebben niet meer dezelfde hevige buien van boosheid. Ze
i, zijn tevredener, gemakkelijker voldaan en veel gehoorzamer,
l Een van onze grootste moeilijkheden was haar veranderlijk
humeur tengevolge van de vreeselijke neerslachtigheid
* waaraan zij lijden; dat is nu veel minder dan ooit te voren,
en de algemeene gezondheidstoestand van allen is iets
waar ik mij meer en meer over verbaas.
Ziekten komen niet voor, wat onze medicus getuigen
kan, en we hebben slechts één ernstig geval van onge-
steldheid gehad te ,l-Iillsboro’ l­louse" in vier jaar tijds, en
dat betrof een officier, die de ziekte opdeed terwijl zij met
verlof afwezig was.
Gedurende de zeven jaren dat ik in het tehuis dienst heb
gedaan, is er nooit een sterfgeval voorgekomen, zonder
dat we verplicht zijn geweest patiënten ten spoedigste
naar het hospitaal te zenden om dit te voorkomen. Het
is altijd mijn doel geweest een opgeruimden en hoopvollen
geest in het Tehuis te doen heerschen, wat ik werkelijk
T als noodig beschouw.
Vele vroegere verpleegden zijn nog vegetariërs en trach-
ten deze voedingswijze in haar eigen huis en bij haar
kennissen in te voeren, waartoe ze mij om recepten, kook-
boeken, enz. vragen.
d, lk zou gaarne eindigen met in enkele woorden eenige
ä voorbeelden hiervan aan te voeren,
i, No. l. Verliet ons met ’t voornemen om haar hart flink
aan spek en lappen vleesch op te halen, maar merkte dat alle
l trek daarnaar verdwenen was - en schreef om een kookboek.
ll, Zeer bevooroordeeld, maar nadat ze weg was schreef
27