HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 28

JPEG (Deze pagina), 529.50 KB

TIFF (Deze pagina), 4.27 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

1
·» t l
1 J f
lj wij hen dit nieuwe diëet gaven. lk ben overtuigd dat ge
1 `, ’t met mij eens zult zijn dat ik een groote verscheidenheid .
van werkmateriaal had. - En nu de resultaten.
Vooreerst ­ met de officieren. Zoowel ikzelf als mijne T
f helpsters waren spoedig overtuigd dat wij een goeden stap I
, ; gedaan hadden, We merkten dat de voortdurende spanning [
· , en zorg over ons werk plaats maakte voor een veel rustiger ,
I en vrediger gemoedsgesteldheid, en ook dat we beter konden li
p denken en slapen, Dat was een groote winst, vooral voor /
l ', mij zelf, daar ik, menschelijkerwijs gesproken, mijn plichten
r‘ V zeer zwaar was gaan vinden. Enkelen van ons hadden ‘
* jaren lang geleden aan zeer hevige hocfdpijnen, welke
` langzamerhand verdwenen.
i We merkten ook dat we minder geneesmiddelen noodig
5 hadden, en dat was iets nieuws voor mij, die mijn gansche
·, leven bij dokters gezworen had, dank zij mijn opleiding als
tt EI hospitaalverpleegster. Het duurde niet lang of ik zag dat
i de verandering, die bij ons plaats had, ook bij de ver-
jï pleegden snellen voortgang maakte, doch hun treurige toe-
j stand maakte de verandering veel opvallender. Luie, on-
. deugende, opgezwollen, gulzige, slecht gehumeurde vrouwen,
ij ,1 die log waren van jarenlang zuipen, wier lichamen allerlei
,· vuile geuren uitwasemden, en die tot dusver weken en
K li zelfs maanden verpleging vereischten, na in het tehuis te y
, ` zijn opgenomen, herstelden tot mijn verbazing en vreugde
. f spoedig, zoodat velen van hen zelfs in tien of veertien
t ä dagen in vrij normalen toestand waren.
E t Een voorbeeld: - Het bleek, toen zij bij ons werd op- ;
f ¥ genomen, dat vrouw K. sinds zestien weken niet nuchter f
was geweest, en dat zij vijf en twintig jaar lang erg aan jg
f j den drank geweest was, Op een donderdag kwam zij bij
l ons, woest door delirium tremens, zoo ziek, dat zij naar
f ll bed gedragen en gedurende acht en veertig uur zorgvuldig f
E l bewaakt worden moest; en desondanks was zij den volgenden
al 26