HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 22

JPEG (Deze pagina), 479.52 KB

TIFF (Deze pagina), 4.31 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

'l
!
i d
7 wijderd moeten worden. Ziedaar een bemoedigend feit, r
¤ een zwakke blauwe schemering in den somberen nacht j
dier hel welke drankzucht heet. ­­ Waarom dan, nu hun
statistieken zoo ontmoedigend zijn, hebben de directeuren Q
d van alle inrichtingen ter genezing van alcoholisten niet
l eenparig een zoo eenvoudigen maatregel beproefd, welke
· reeds in de handen van sommigen hunner zoodanige resul- j
l taten heeft afgeworpen dat zij haar zijn gaan beschouwen
i als een onmisbaar en onafscheidelijk deel der behandeling?"
{
f° Aldus vraagt Dr. jules Grand terecht, die in zijn ,
zelfde werk op een andere plaats opmerkt:
ii ,,het alcoholisme is onder de vegetariërs onbekend."
Een waarheid waarvan ieder zich door navraag
bij vegetariërs gemakkelijk overtuigen kan, en die
` toch tot nadenken behoorde te stemmen, waar ’t te
doen is, niet alleen om enkele personen tot onthouders
te maken, maar om het alcoholisme als maatschap-
i pelijk verschijnsel uit te roeien.
Volkomen hetzelfde, in andere woorden, zegt zijn
A nog meer bekende landgenoot Dr. 1-luchard, lid van ,
de Amdémzè de Médecz'ne de France, een klinicus
Q; van Europeesche vermaardheid, die in het openings-
? woord bij gelegenheid van het vegetarisch congres 1
ïl te Brussel (1910) verklaarde:
,,het vleesch is geen opwekkend middel (tonique) maar
een prikkelend middel (excitant)";
en ook: `
,,de strijd voor het vegetarisme is ook de strijd tegen
zo