HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 21

JPEG (Deze pagina), 501.12 KB

TIFF (Deze pagina), 4.29 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

is. lndien men bij het vleesch wijn drinkt, is dit logisch.
Gij weet dat de alcoholische dranken het maagsap zuurder
maken, dus moeten de zware eters ook drinkers zijn, dat
verlangt de physiologie. Dit hebben zij, die zich minder
uitsluitend met stikstofhoudende stoffen voeden, niet
noodig. Uit dit oogpunt heeft dus de geheelonthouders­
secte in Amerika, die zich ,,legumistcn" (vrucht- en
groenteneters) noemen en die zoowel alcohol als vleesch
in den ban gedaan hebben, getoond een juist inzicht te
bezitten."
Het is 12 jaar geleden sinds De Clercq een en
ander onder de aandacht der geheelonthouders
bracht, maar zijn woorden schijnen weinig blijvenden
indruk gemaakt te hebben; nergens blijkt uit, dat
onze Nederlandsche drankbestrijders zich meer dan
vroeger hebben toegelegd op bestrijding der drank-
zucht met behulp van een vegetarische voedingswijze.
Het is dus noodig deze getuigenissen te herhalen
en met nieuwe te versterken, opdat er aan dit
betreurenswaardig verzuim een eind kome.
Dr. jules Grand schrijft in zijn ,,Pki!0s0pkz`e de
Z' AZime2z¢atz`07z" 1901 blz. 36, dat het ingewortelde
alcoholisme zeer moeilijk te genezen is.
,,De gencesheeren die zich in ’t bizonder met de genezing
van ’t alcoholisme bezig houden weten het wel; eenige
dier specialisten die de leiding hebben van inrichtingen
waar deze ongelukkigen aan hun toezicht onderworpen
zijn hebben erkend dat, om hen op een duurzame en
beslissende wijze te genezen, allereerst het vleesch en alle
prikkelende spijzen of toevoegsels uit hun voeding ver-
* 19