HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 17

JPEG (Deze pagina), 464.44 KB

TIFF (Deze pagina), 4.26 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

i

lf
i .
dezen toestand volgt een reactie, een terugwerking, die
' abnormaal is en zich openbaart in het hunkeren naar
bedwelmend vocht, welke begeerte zoo sterk wordt, dat
zij alle zedelijke banden verscheurt, het oordeel verduistert,
den wil verzwakt en den mensch verlaagt tot een wezen
1 met overprikkelde hartstochten, zonder eenige macht tot
zelfbeheersching/’
,,Daarom moet elke dronkaard, die zich aan onze behan-
E deling toevertrouwt en in onze geneesinrlchting wordt
opgenomen, er in toestemmen het gebruik na te laten
van tabak, thee, koffie, vleeschspijzen van welken aard
ook en keukenzout -­ echter niet dadelijk den eersten dag
E van zijn aankomst -· en - welke ziekte hem ook treffe
ä - afstand doen van gebruik van medicijnen; volgt hij
eenmaal deze bepalingen dan geschiedt zijn genezing langs
° den natuurlijken weg."
1 Tot zoover Dr. jackson.
Een andere bekende persoonlijkheid, die het ver-
" band tusschen het vegetarisme en de onthouding
, heeft uitgesproken, is Dr. j. Clark, in een voordracht,
,, gehouden te Manchester 9 Februari 1887, die, toen
fi hij zijn voordracht hield, elf jaar lang vegetariër en
t tevens geheel-onthouder was. Wel had het hem eerst
Q moeite gekost, het vegetarisme vol te houden en het
- had een jaar geduurd voordat hij er goed aan gewend
was; doch nu betreurde hij dat hij het niet zijn
geheele leven lang gedaan had.
, Hij beschouwt vegetarisme en geheel­onthouding als de
j twee rails van een spoorweg, die naast elkaar loopen
j en bij elkaar hooren, en betoogt dat zij die zoowel ont-
houders als vegetariërs zijn, in veel veiliger omstandigheden
15