HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 16

JPEG (Deze pagina), 528.59 KB

TIFF (Deze pagina), 4.26 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

t
j E
; E
¤ . .. . . li
j van de prikkelende dranken als wijn en bier, die men
gewoonlijk onder ’t eten drinkt, worden nooit dronkaards. '
l Wat een kind aldus smakelijk leert vinden blijit hem zijn
verder leven bij. Die eenvoudige gezonde kost zal zijne E
il zenuwen zoo gezond houden, dat hij nooit neiging zal
j krijgen tot bedwelmende of prikkelende dranken. lk l
` geloof niet, dat het mogelijk is den lust daarin op
I te wekken bij een kind, een jongen of een man, die E
i altijd voedzaam brood gegeten heeft en zich onthouden {
heeft van vleesch en specerijen. Houdt men deze van hem
*y verwijderd, dan zal hij nooit naar drank talen. Als hij
V vermoeid en uitgeput is, zal hij vragen naar voedsel, niet
’ naar prikkeling. Als hij dorst heeft verlangt hij water, geen
bedwelmende dranken. En wanneer men daarbij rekent dat ä
een der beste middelen om den dorst weg te nemen het 1
vrije gebruik van vruchten is, dan zal men zien, dat in .'
brood en vruchten het beste voorbehoedmiddel is. Een
dronkaard, die dat een half jaar volhoudt, heeft zijn smaak j
voor drank verloren: mits hij in dien tijd ook niet rookt, .
li geen medicijnen of specerijen gebruikt.
ki ,,l-loe jammer is het, dat wij integendeel door onze
verkeerde voeding aan onze kinderen de neiging tot drank
opwekken; dat we onze jongelieden leeren steunen op
opwekkende en prikkelende dranken, waarvan het einde
zoo dikwijls dronkenschap is - wanneer men dit zoo
gemakkelijk zou kunnen voorkomen. Het is mij onmogelijk «
gebleken dronkaards te genezen als ik hen toestond
; vleeschspijzen te gebruiken. Het vleeschgebruik houd ik I
voor een der grootste hinderpalen voor de genezing.
Behalve de voedende bestanddeelen bevat het eenige
stoffen of zelfstandigheden, die het zenuwstelsel zeer sterk j
aangrijpen, zoodat het op den langen duur daardoor wordt l
uitgeput, het weefsel verbruikt wordt en het niet meer in ‘i
staat is zijn natuurlijke werkzaamheden te vervullen. Op
1;:
14 .
pï rl