HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 15

JPEG (Deze pagina), 490.11 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

i
i
l
à
regelmatig terugkeerende aanvallen van dronkenschap, en
j bleven dan een week of 14 dagen in dien toestand"
,,Elk van deze ong elukkigen had de achting voor zichzelf,
zijn betrekking en zijn karakter verloren, en sommigen
_; hunner zelfs aanzienlijke bezittingen. Alleen maar in twee
gevallen van allen, die onder mijne behandeling waren, is
het mij niet gelukt hun de lichamelijke gezondheid terug te
l geven; en onder alle middelen die aan hen beproefd zijn,
f zijn er (behalve de psychologische) geene, die zulk een
E krachtige uitwerking hadden als een vegetarische levens-
J wijze en baden."
i ,,l·let is onmogelijk dat iemand een dronkaard kan blij-
ven, wanneer hij er toe kan besluiten om het gebruik van
tabak, thee, koffie, specerijen, keukenzout, vleeschspijzen
en medicijnen na te laten, Indien hij zijn voeding beperkt
I tot granen, vruchten en groenten, zoo eenvoudig mogelijk
gekookt, en indien hij zijn huid rein houdt, kan hij op den
duur zijn neiging tot drank niet behouden, maar moet hij
1 die van lieverlede verliezen. In plaats van die neiging
l ontstaat een afkeer; zoowel zedelijk als wat zijn smaak
V betreft. Van de waarheid van deze bewering kan men
zich in ons gesticht overtuigen, waar wij altijd personen
5 onder behandeling hebben, die de slachtoffers zijn gewor-
if den van hunne onmatigheid."
j ,De patienten zelve erkennen, dat de eerste aanleiding van
hun terugkeer tot de matigheid niet moet gezocht worden
in overwegingen van zedelijken aard, maar dat door hunne
levenswijze die neiging hare kracht verloor en eindelijk
‘; uitstierf. Hieruit blijkt ten duidelijkste, dat wij in ons
dagelijksch leven zeer kunnen meewerken om de neiging
I tot drankgebruik tegen te gaan,"
{ ,,Kinderen, die alleen opgevoed worden met melk en
brood, vruchten en groenten, en die geen gebruik maken
van vleeschspijzen, specerijen als peper en mosterd, en
a
f 13