HomeDrankzucht en hoe die tegen te gaanPagina 14

JPEG (Deze pagina), 513.99 KB

TIFF (Deze pagina), 4.28 MB

PDF (Volledig document), 18.13 MB

er j
' i
l ll
‘ 2
l Deze ontstaat ook als ons voedsel niet dzk bestanddeelen t
bevat, die noodig zijn om in het verbruik van zenuwweef­
Q; sel te voorzien. Onze zenuwen moeten evenzeer gevoed j
worden als onze spieren; ze slijten evenzeer af door gebruik
[_ en moeten door geschikt voedsel weer worden aangevuld ?
M en versterkt. ik
Nu is ’t opmerkelijk dat de zucht naar prikkelende stof-
, fen en dranken juist ontstaat doordat de zenuwen niet 5
k genoeg gevoed zijn. Krijgen zij deze prikkels, dan is het j
gevoel van uitputting tijdelijk verbeterd; maar ’t is maar `
ï‘ voor korten tijd; dan hebben die prikkels uitgewerkt en _
wordt de uitputting erger dan te voren. Maar geeft men
V aan dit uitgeputte lichaam het voedsel, noodig om het
Si zenuwweefsel weer te versterken, dan houdt de zucht
naar die prikkels van zelf op. Dit is bij dronkaards ook
het geval, Elke verslaafde dronkaard verkeert in dezen
toestand, doordat zijn zenuwweefsel niet genoeg gevoed
is en als ’t ware uitgehongerd is. Dit geldt zoowel voor lg
dronkaards, die aan den drank verslaafd zijn uit on- j
deugd, uit boosheid, als voor hen, die ’t zijn uit zwakheid; l
zoowel dus voor hen bij wie ’t in de eerste plaats ,
een kwaad is als bij degenen, bij wie het meer een
xfï zzkèze is." x
gi Dit inleidend betoog geeft Dr, jackson om begrijpelijk
te maken wat hij verder aanvoert. l
,,Sedert 25 jaar kwam ik," zoo schrijft hij, ,,tot de
A , overtuiging dat dronkenschap een ziekte is, die ontstaat
door ’t verbruik van 't zenuwweefsel, en die gewoonlijk
haar hoofdzetel heeft in het netwerk van zenuwen dat t
achter de maag ligt, Sedert dien tijd heb ik niet minder
` dan een honderdtal verslaafde dronkaards onder behandeling
E gehad, waarvan sommigen zoo’n neiging tot drank hadden l
dat zij altijd­door dronken zouden geweest zijn als ’t hun
V , maar mogelijk was geweest; anderen hadden bij buien
ig; ,
12 t