HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 97

JPEG (Deze pagina), 853.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

1 1
99
11211*12 V@1'1{@1'] p111‘@11s21 112111 111¤0a1101;1‘ 1100 1.21112111 scri;21
111121111i1·i111111 p2111bj1111g* 111 111,115 111112111 112111 1{äL1H1111O€,
11@1110@11i2111 1.1211121 s@12111g b()ZL1'21·1)21, 11111*1 11111111 z111t211‘2111j21 111211121 c121tz111g12111
p21110@1121 10111111 Bl`CL11{_111g 21ssp11‘21111 CO1l1l'O10l11`(111/1GC11L1111lGl11b(%1`1
pc1‘c11ta11 11z1pz11121 1{à.ll11 s111110112111j21 biL11O(:‘31 1121121111 11G1ïIl1)O811€1.1`11{21,1l11
s11111001111j 21 111isti [)1HC1€11l 112111 1100 1·<a111p21t se1‘1;21 11112111110c11g11z11‘ 1`OO11121112
1»(·)1l1D&13 112111i‘211112111 11211111 11011 $1211111 111c11tj21b0ci. $@1121112111 1211121111 J[(3fl2L·
1112111 j2111g EG12111 1{QLIII1 t211121111112111 111 i1.JE·z1S 1100 121112111, 2111111121121 11111111
O1`21,11g` 11211111 111@1101a1‘00t p01‘011t2111i1;0c, 11012111 2111211111i s0e1‘01-1111>0c11g11111‘
112111 di tj21b01at 011111 p01iti11 111111g2111 Ol'ZLl1g' 1'21I1t211·1.)z1L1àLW211(1]OC
iboe 1121111ip0@11 1110@110@11 p01‘@11s211121p21d21 101-22111 151*1111-
11111g,11211‘21112121p21p01‘€111;2111j2111g c10111i11i2111di 11j2111111112111
21tz1s 1{€,1111, sebc-gi111211121 1121121 t0@2111 B1‘121111111g s0g21121
121111111 jïtllg 1012111 111 dj00111 01011 T1211g110c G211ib 1100
112112111 t01‘11121s0@11 1121pz11121 1121112111 10c1111121 110121121.
ItO€[)èL11 11211211121 f11{11`211'l 1{ELID1 j2111g itoc t21112111 $012112111 11j21t21 djäláü
_ 112111 1121pac1a 1{i11”l'l1 z111g211111111 11211111 21112111 IHGHOGIOGJE p©1‘@11t2111 j1111g
(1(3I1”l1k12L1’1., s@11i11gg21 1121tz111g12111 p2111ggi12111 112111 p21c10e1121 1002111 0011-
1J1`O]G[11' MG112111 scrtah 111e11g21Si11 p@1‘2111t2111 121gi j2111g 11211111 s01110@2111j21 1
11c11ga11 sigci"21 misti p1111121h 112111 111012 t@111p21t, 11ELjDt3. L1jEl,WE111'1 21p21p0@11
jzmg t1212111 111 111212110@m112111 JG1€l.d&11 dj0@g21 10@10@s, 111©121i1111a111‘0©11121112
1100 111 bO€I1g1{3,l` C1EL11 111 pi11112111112111 djoega sarta t?LI12LI1'l1]G1121,H13.I1
itoe 111 tj21b0@t. 1{@1110e1;112111 `131E1.d211 b1-1b1‘21p21 112111 lagi d21t2111g12111
‘ p@1‘@11t21h j2111g 11211111 $@11101-12111j21 21112111 111@11g211121p di medjilis 11011*21-
1 p21t2111, itoepoeu 1{ELHJ1 m@11g2111ap1:111 L1BI’]g`3.1'l beb1·21p21 112111 10012211 di
p111‘12l1s21 1JBOG p@111a1‘21, 21c1111‘11j21 S€D2L11dj3,1']g titah f1C‘e11g11011 Pà1'1g`G1'LLï1
` B31ïld.3h?L1'EL 111111, ta’1121p21t 11211121 1{QJIH1 s@1110@2111j21 1111sti p111112111 11j012g21
· 11:1111 11012 tempat s2>1‘1;21 dêllgëbïl 1G1{E·S2 b0©11g11211 itoe 1·0@11121112 {13,11
tj21b0@t 11500 1211121111 EG11211112111 s@1110@2111j21 d@11g2111 tiada 1T1G1]C13,I)ELt
1 g21111;i 11211‘0@gi2111 s1>ew21t0@ 211121; Wa12111i11 11e11g2111 11j2112111 21pa sc11211i-
1 poen kL1.1'Il1 S€1(2,112L11 bc-111111t2111g112111 s12111b2111 1112121101;:111 s0p21j21 1110111121h
_ 1110@1121112111 2112112111 110e1‘11121 21112111 dj2111i ga11t1 1(8,1'OGg`1€LI1 1121p211121 k2LIl11
1 m21si11g* it0@p0@11 11211121 11j0@g2121 di pGl`1{E1U?1.1’11(?l,l’l.
X/V3,1{J[O€ itoe t@12111 E1dZ2LI1T11E111 111 1121121111 112111 11121si11g‘l j2111g 11211111
ï $@1121112111 10@p21211j21 311{ä1’l 11121111 t1a1‘2111121j2112111 111 11a121111 p@1·11211‘21 11011
(18111 s21211121112 p0@101a·s121h pe11gha1·a.p2111 11211111 s01r10@2111j21 11211i11212111i12111
W211111 1121111211 s1‘1p211101>11a G011ve1‘1112111@11t (1311] R21dj21 di 1121121111 11@g1‘i Deli.