HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 94

JPEG (Deze pagina), 816.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

96
ä
antwoordde de controleur, ik kom juist bg hem vandaan en heb in
last u dit mede te deelen.
Nu, zeg hem dan uit mijn naam, dat ik de eigenaars zich laten
wapenen en dat de huizen verdedigd zullen worden. Maar ook, dat
g zoodra de oppassers van den Sulthan komen, ik telegrafisch den
Resident zal aanklagen bg den Gouverneur­Generaal.
En ik deed wat ik gezegd had. Ik riep de eigenaars des avonds
te zamen, vertelde hun hoe de zaak stond en raadde hen zich te
wapenen en hun goed tegen den· aanval van wie dan ook te
verdedigen. _
Ik zal niet zeggen, dat die raad in alle opzichten goed was.
Maar ik vermoedde, dat de Resident blufte en dat hg zich wel
wachten zou, het zóó ver te laten komen. Ik wist natuurlgk, dat
indien het werkelük tot een handgemeen kwam, de eigenaars en ik
zelf in moeilrjkheden zouden komen. Aan den anderen kant stond,
dat indien de zaak onderzocht werd, de Resident verloren zou zijn.
Hier steunde de Resident zóó blijkbaar het onrecht, ja handelde
i Vl, zoo geheel tegen zijn eersten plicht, den inlander te beschermen
tegen knevelarij en misbruik van gezag, dat ik niet vreesde, of
hij zou voor de gevolgen terug deinzen.
De Sulthan heeft dan ook nooit zijn oppassers gezonden. Wel
kreeg ik van den controleur bericht, dat den daaropvolgenden
Zaterdag de zaak in den karapatan zou worden behandeld. Hier
verklaarde ik namens de eigenaars, den karapatan niet als rechter
in dit geschil te kunnen erkennen, doch wel geneigd te zgn, op
den grond van behoorlüke schadevergoeding in een minnelijke
schikking te treden. '
T j En de zaak werd in der minne bügelegd. 1)
Later ben ik pas te weten gekomen, wat aan de heele zaak ten
vi i grondslag lag. De nieuwe Deli Race club, die haar paarden op de
boven besproken renbaan bij Medan laat loopen, had den Sultan
die ontruiming verzocht. Er waren n.l. onder de eigenaars der
li woningen ook rijtuigverhuurders en men was bang voor mogelijke
besmetting der renpaarden, indien zich een ziek paard in de stallen i
gt M gm I
1) Het verhaal dezer zaak met kleine afwgkingen hier en daar vindt
men in het Maleisch van de hand van Mangaradja Tagor op blz. 552. · i
l
r
lt Vï
lm
.