HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 93

JPEG (Deze pagina), 767.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

95 ‘
Het geheele gesprek, dat volgde, weer te geven,kan ik natuurlijk
niet. Het zakelijke, dat verhandeld werd, komt hierop neer: De
Resident kende de zaak, doch liet het mn voorkomen, of de wensch
van den Sultan was, dat de eigenaars daar niet wonen bleven. Als
ik mij niet vergis, beweerde hij, dat deze grond niet met woningen be- ·
bouwd mocht worden, daar de Sulthan die voor rijstvelden
beschikbaar wilde houden voor de inheemsche bevol-
king. [Later zullen wij vernemen, wat de werkelgke reden voor
de geeischte ontruiming was]. Ik wees den Resident er op, dat het
erfpachtsrecht toch behoorlijk gekocht en betaald was, en dat die
ontruiming zonder meer maar niet zoo maar kon plaats grijpen.
De Resident meende, dat dit zaken waren het inlandsch zelfbestuur
rakend. Ik bracht hem onder het oog, dat onder de verschillende
eigenaren zoogenaamde Gouvernementsonderdanen ll Waren en dat
de erfpachtsacte stond ten name van Mangaradja Tagor, venduaf­
slager, in dienst van het Ned.-Indisch Gouvernement. Dat deze dus `
niets met den Sulthan en den karapatan te maken had en dat
Wanneer de Sulthan de terreinen wilde doen ontruimen, Z. H. een
vordering desvvege kon instellen bn den Landraad. De Resident was
dit niet met mij eens en wou er zich niet mee bemoeien, uit vrees
voor politieke verwikkelingenll
‘Ten slotte kwamen wij overeen, dat ik de zaak verder zou
behandelen met den Controleur, die ook met den Sulthan zou
spreken en den Resident inlichten. Ik sprak dan ook met den
controleur en lei hem de zaak bloot. Deze was een eerlijk man
en min of meer met zgn figuur en de heele affaire trouwens. die
hij kende, verlegen. .
De onderhandelingen schoten niet erg op, daar ik bleef staan op
den billijken eisch: algeheele schadevergoeding. Wie schetst echter
mijn verbazing, toen op zekeren morgen, dat ik naarden Landraad
ging, de controleur mij aansprak, en zei, dat de Sulthan van geen
schadevergoeding wou weten en over twee dagen de huizen door
politieoppassers zou doen ontruimen en laten afbreken.
Geschiedt dat met toestemming van den resident, vroeg ik. Ja,
er .
lj Lieden, staande onder het rechtstreeksch bestuur van het Ned.-
· Indisch Gouvernement.