HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 91

JPEG (Deze pagina), 822.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

l
, 93
de behandeling der zaak is gebleken, en het verloop dat zn had.
j Dicht bij Medan is een renbaan, gewoonlijk racebaan genoemd,
waar twee maal per jaar paarden-wedstrnden worden gehouden,
, ook weer betiteld met den Engelschen naam races. Dichtbij deze
baan waren door eenige Maleiers - mijn bezoekers - huizen
j gebouwd. Zr] hadden daartoe het erfpachtsrecht op een stuk grond,
ï aan het terrein van de renbaan grenzende, behoorlijk van den
f eenigen grondeigenaar in Deli, den Sulthan, gekocht
D en b etaald. Vervolgens hadden zr], gelijk ik reeds zeide, op de hun
i in erfpacht afgestane terreinen huizen gebouwd en die betrokken.
( terwijl zij op het ovexschietende terrein aanplanting van vrucht- en
, sierboomen hadden gemaakt. Op een goeden dag ­- datums weet ik
natuurlijk niet ­- werd hun door den aspirant-controleur van Medan
aangezegd, dat zh daar niet wonen mochten, hun huizen en stallen
j moesten afbreken en verhuizen. De reden waarom wer d hun
niet medegedeeld; het was eenvoudig een prentali- ·
companie (bevel van het Bestuur) De eigenaars maakten
« zeer natuurlijk - geen haast om aan dat bevel te voldoen. Zh
bepraatten de zaak wat onder elkander en besloten te blijven, waar
zij waren, en denloop der dingen af te wachten. Nogmaals kregen zg
bezoek van denzelfden aspirant-controleur, die hetzelfde bevel, doeh_
nu nog nadrukkelgker, overbracht. De eigenaars bepraatten wederom
{ de zaak en besloten weer te blijven zitten. Zulke brutale rakkers!
j Na verloop van eenigen tijd kregen zij bevel voor den karapatan
Q te verschijnen. De karapatan is de inheemsehe rechtbank, voorge-
zeten door den Sultan, waarbü de lVlagistraat van Medan zitting .
j heeft als adviseerend lid. Hier werd hun medegedeeld, dat zij hun
[ terrein hadden te ontruimen en de daarop gebouwde woningen en
X stallingen moesten afbreken. Of zij geen schadevergoeding
j zouden krijgen, vroegen de eigenaars. Neen, daarvan
was geen sprak e, zij hadden te verhuizen zonder meer, zij
i mochten daar niet wonen. Zij moesten al wat zij gebouwd hadden
afbreken, mochten de afbraak houden, maar schadevergoeding ~
K daarvan kon geen sprake zgn. Z
j De eigenaars gingen diep mistroostig weg, hielden weer een l
koempoelan (vergadering), overlegden de zaak nog eens rijpelijk en (
l - bleven weer zitten. ’t Was ongehoord, zoo’n lndelijk verzet, als
l
l
l
l
l
l