HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 90

JPEG (Deze pagina), 788.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j ‘a
ïV i
Bijlage II
ä
ill .
ll
VERHAAL VAN Mr. VAN DEN BRAND. ,
jg, Het was op een avond in de maand October 1897 - ik was pas Q
,1j, te Medan gevestigd en woonde nog in het Medan-hotel -, dat ik
ïjp g, na den eten, dus ongeveer negen uur half tien, zat te lezen op de .
voorgalerij van mijn kamer. De krees (rieten valgordijnen) waren j
neergelaten en alles was doodstil. Daar werd er tegen een der
houten pilaren bij de trap, die toegang tot de galerü gaf, geklopt.
,,Binnen !" riep ik, meenende dat een der gasten van het hotel mij
V, kwam opzoeken, om den bekenden Indisehen ,,boom" te komen
opzetten. Ik kreeg geen antwoord, doch het kloppen werd herhaald.
,,Sapa ?" riep ik nu, een inlander met een boodschap vermoedend.
Daar werd de kree een weinig opgelicht, en een Maleier schoof j
naar binnen, gevolgd door een tweeden, een derden, een vierden, !
een vijfden, een zesden, een zevenden! Om de waarheid te zeggen,
g r t voelde ik mh niet geheel op mijn gemak, doch toen ik ze allen op j
een rijtje langs de lambrizeering zag neerhurken, werd ik omtrent
hun bedoelingen gerust gesteld. Na een paar inleidende vragen, i
A deelde mg de woordvoerder in keurig zoogenaamd Hoog-Maleisch `
- ik herinner mij dat, omdat dit de eerste maal was, dat ik die
taal hoorde spreken - mede, wat hen tot mg bracht. Hij dischte
mg een verhaal op, zoo echt iets uit een boek en voor mh, die l
pas van Java kwam, zoo onwaarschünlijk, dat ik het niet kon j
gelooven. Ik beloofde echter, de zaak te zullen onderzoeken en `
vroeg hen over twee dagen, doch ’s ochtends, terug te komen. {
Overdag dorsten zg niet, zeiden zij, en daar ik de geschiedenis j
romantisch begon te vinden, - ik herhaal, dat ik er niets van j
geloofde - bepaalde ik het uur van samenkomst op den volgenden
avond om denzelfden tyd. ï
Den volgenden dag onderzocht ik de zaak en bevond, dat mün ,
nachtelüke bezoekers de waarheid hadden gesproken. Ziehier het
verhaal dat zij mij gedaan hadden, aangevuld met wat mij later bij j
Ir l
[
l
tlljä
tig; I