HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 9

JPEG (Deze pagina), 748.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

7
leende en door slecht, liemeltergend is, en ik gerechtigd was, dien
Zware bevredigend te noemen, schoon nog veel goeds te doen overbleef.
Il Zejf ls mg dat gelukt?
leende In afwachting van de repliek van Mr. vnu nm BRAND heb ik mij
je de; · tevreden gesteld met het voorkomende in het artikel ,,Nog eens
vvOj·df Deli" van de Nieuwe Courant van 26 Januari 1903: ,,wij erkennen
ayjdgu ,,volmondig, dat de zaak ons tot juister evenredigheden schijnt
et teg ,,te zijn teruggebracht?
, door Volgens Mr. vnu nnx Bniiivns repliek: ,,Nog eens de Millioenen uit
ming, _ ,,Deli" zou ik mij geheel uit eigen beweging, daar mn niets
jj het wordt ten laste gelegd op de bank der beschuldigden hebben
,eH te geplaatst, ,,in het midden latende, of dit is geweest uit zelfverwht,
feite,] ,,vvr0eging, berouw, schuldbewustzün." (blz. 15.)
t deu · Hiertegen bestaat bij mij natuurlijk bedenking.
ijjdjgu Hiervoren is namelijk uiteengezet, hoe ik tot het houden mijner
ubmr lezing en het uitgeven mgner brochure gekomen ben. Voor zelf-
ïejüke verdediging bestond immers niet de geringste aanleiding, daar mij
je het niets werd ten laste gelegd, en in ,,De millioenen uit Deli" na-
mj te drukkelük is gezegd; (blz. 28.) ,,lk wil spreken over den laatsten
,,tüd, en neem daartoe een tijdperk van vier jaren". Welnu op et
,m te April 1899 trad ik af als Resident, zoodat dit tüdperk slechts een
j;- en klein gedeelte van mijn bestuur kon omvatten.
gggdg De vorm mijner brochure draagt dan ook in liet geheel het
Chgjd kenmerk niet eener verdediging, zeer zeker niet van een persoonlgke.
ggjdge Daarin wordt voor waar erkend,wat waar is, op werkelük bestaande
misstanden - niet voorkomende in ,,de Millioenen uit Deli"-ge-
gy te wezen, en zooveel mogelük de oorzaak daarvan aangegeven; voor
ejmg mijn verantwoording genomen feiten, waarvan men zou kunnen
dggy meenen, dat zij niet onder mijn bestuur zijn voorgevallen. Verder