HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 89

JPEG (Deze pagina), 618.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

1
l
§ . 91
gobruikolijl; is; ­~ vorvolggiug 1*2111 oo11 assistoiit, dio oiudigt mot
voroordooliug tot oo11 jaar f;`€V31llg`€l'llSSl3l`&f Wogous doodslag oudor
ë vorzaclitoudo OI1'lSl3ELllLllgll€Ll€1'l, al zulko diugom 111z1l<o11 gooii org
mooioii iudrulc, WZLllllCGl` zij voor hot grooto publiolz l{OIIlGll." l
1 Uxvo couclusio is dus: zulko ou dorgolijlao diugou zoudou voor
doh dag komou, i11dio11 hot G‘OllVGl`ll@Hl€l1l3 Wildo bosluitou tot oo11
algomoou (Ell grondig Oll(l@l`ZOGl{.
Woluu, dozo oouolusio is VOll{OI11Gl1 juist, vvzmt dozo diugou zijn
i11dord21;1<l voor dou dag golïomou bij hot too11 gohoudou oudorzool;
112111* do fzrits ot gostos vtm do British­Doli, ou daaruit to corrclu-
doorou dat volo dorgolijlço zïrkou voor dou dag zoudou lqomou bij
§ oo11 11lgo111oo11 o11do1‘zool<, is zokor 11iot go1v2121gd. Er is goo11 oulqolo
rodou om mm to uomou, dat juist do British-Dolioo11ouitzo11dori11g
zou ziju. Do hoor l{oo11111111N bohooft volstrokt 11iot to do11l<o11, dat
il; do l>ovo11go11oomdo l)ljZOllLlOl'l1€(l€ll zoo Il'l2tZtl' oo11s uit mijn duim
zoog. daar zij mij vvordou modogodoold door doh hoor H. vixiv 111111
S·rr1m1sr11,vr11x, tooiimzmls 2lSSlSl3<3llJC·l`€Sl(l€llY« to Modarr, dio mot hot
o11<lo1‘zool< bolast govvoost Was. l
Y ll; goloof dus 11iot to vor to gzlillïl mot doh hoor lïoomxrrlxx vzm
l<1v11do trouw to boschuldigori, wzmr hij hot blijl;bz1211‘Wildoo11 voor­
lzomou, alsof hot iots or too ufdood of do hoor TRIPP'Dl'ëlZtJEjGS j
g vorlcooht of 11iot. Do di11go11 dio voor dou dag lçivamori llïliäf 211111-
loidiug vz111 do uffairo T111PP, dzuirop komt hot zmu.
HOO§3Cllï€llLl,
(11*.9.) C. mc Coxizwii.
l
1