HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 86

JPEG (Deze pagina), 760.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

gt Kg `

g i T
ii l ë
i s
l gi i
ai 88 i
doen gelasten, zooniede de ontruiming van den grond, met bepaling, Q
dat hun in de onmiddellüke nabijheid der plek, waar zij hun huizen 2
hadden gebouwd, van grond, waarover de Sultan het be-
schikkingsrecht had een stuk zou worden aangewezen, waar l
", zij hun huizen konden neerzetten, en hun door den Pangeran Ban- i
dahara een behoorlhke schadeloosstelling moest worden betaald. r
Zoodra het Europeesch bestuur zich met het geschil had inge- i
laten, werd aan Si Tagor c. s. gezegd, dat zij recht hadden op
schadevergoeding te betalen door den Pangeran Bandahara en
vast te stellen door de Karapatan. 8
Alles geschiedde volgens afspraak en geheel naar recht, doch de
Pangeran Bandahara en de huisbouwers konden het alleen over Y
de schadevergoeding niet eens worden. `
· Eerstgenoemde wilde alleen betalen de kosten van afbraak en
_ wederopbouw, de huisbouwers wilden meer, terecht bewerende,
dat zg ook door de verwisseling van grond nadeel leden, - vandaar ,
Si Tag0r’s bewering, dat schadevergoeding geweigerd werd - en`
wendden zich tot Mr. van DEN BRAND, die tegenover den Sultan en de i
karapatan zoo onbetamelijk optrad, dat het adviseerende lid, de
_ controleur, mij daarvan kennis gaf.
Hierover werd Mr. van DEN BRAND door mh onderhouden; tevens d
werd hem gezegd, dat de Sultan volkomen bevoegd was hem E
den toegang tot het gebouw, waarin de karapatan werd gehouden, 8
te verbieden, als hg zich nogmaals misdroeg. 8
Kort daarna werd men het over de schadeloosstelling eens, en
l ~ werd zij uitbetaald. {
Wie wil, kan zich er van overtuigen, dat de grond waarop »
die huizen gestaan hebben nog als te voren deel uit- i
maakt van de racebaan der Deli-raceclub.
Ook dit bevestigt Si Tagor, die aan het slot zegt: wij hebben
·
El'&­

iii S
i
iäê] rg
iii,