HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 85

JPEG (Deze pagina), 719.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

l
i
si
desverlangd ter inzage en volgens de juiste gegevens van Sr'1‘aGon
reconstrureerende, krijgt men het volgende verhaal:
Op een stuk grond, door den oorspronkelijken eripachter, de
Deli­Maatschappij in 1884 of 1885, bij akte, volgens de voorschriften
goedgekeurd door den Resident en door den Sultan van Deli, over-
gedragen aan de raceelub te Medan, - zie akte met kaart in het
bezit dier club - werden door eenige lieden, als ik mij niet vergis,
zes huizen gebouwd. Niettegenstaande herhaald verbod van de
Deli­raeeclub - zie notulen der vergaderingen - gingen die lieden
met bouwen voort, bewerende daartoe het recht van den Pangeran
Bandahara te hebben verkregen, (gekocht) zoodat zij zich wendde tot
dezen als gemachtigde van den Sultan voor de dagelijksche zaken ter
heofdplaats Medan, tevens lid, veelal ook voorzitter van de Delische
karapatan. Deze had goede redenen de behandeling der klacht op
den langen baan te schuiven. Langer wachten moede werd het
Europeesche bestuur hiermede in kennis gesteld.
Dit stelde, bijgestaan door den Gouvernements-landmeter, een
nauwkeurig onderzoek in, waaruit daghelder bleek, dat die club
volkomen in het gelijk was. Tevens kwam het uit, dat de akte
waarop de huisbewoners zich beriepen, niet geldig was, omdat de
Pangeran Bandahara ze buiten den Sultan om had uitgegeven. `
Er bestonden dus twee elk op zichzelf wettige redenen om die l
' huisbouwers de afbraak dier huizen en de ontruiming van den
grond te bevelen. Daar echter die huisbouwers dupe geworden
waren van de door den Pangeran Bandahara gepleegde overschrijding
van bevoegdheid, werd de Sultan niet al het gebeurde in kennis
gesteld en met hem overeengekomen, dat hij op aanklacht van de
Raceclub, op een vordering daartoe van deze, door de Karapatan
de door dien Pangeran afgegeven akte van erfpacht, zou doen
D nietig verklaren, aan de huisbouwers het afbreken der huizen zou
·
ä