HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 84

JPEG (Deze pagina), 697.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

T .
.:ï
Jij; 2
«
Il s l
‘%i Eg l
fl i ; 1
4 j
se
‘ 2 J
e ik ‘ i
l Q; l . , . . .. j
; jr Dit gedeelte van Si ',l‘AeoRs verhaal, die uitdrukkelijk zegt j
alles van het begin tot einde aan Mr. VAN DEN BRAND J
e te hebben medegedeeld, is al weer geheel waar.
E? , l
jl; Naar de rechten van Si Taeon e. s. op dien grond werd dus een
FE F . . . l
­ volledig onderzoek ingesteld, en na opmeting door den Gouvernements-
,_ landmeter bleek, dat die grond blijkens volkomen legale akte met
" E . . . ‘
~ { kaart in 1884 of 188a door de Deli-Maatschappij aan de Deli-race j
club in erfpacht was overgedragen, uitsluitend voor den aanleg
_ l
i j; van een raoebaan en het daarstellen van de noodige gebouwen.
, . ‘:;j i
‘:,« -1- _ ­ ­ _ _ '
ii ei zonnen is dus de bewering van Mr. N Ah DEN BRAND, dat volgens
a li l
jj jj mij, deze grond niet niet woningen bebouwd mocht 5
.1 ·’; :
ii V ‘ , . .. . .
worden daar do Sultan die voor rijstvelden beschik- 1
¥ z rl 7 ` ‘
ll ‘ . . . l
,· ,jj baar wilde houden voor de inlandsehe bevolking. l
. ï` . . *
evenzoodat last tot afbraak der woningen werd gegeven
il
1* ·¤ _ . l
ig, door het bestuur, uit vrees, dat de paarden der B. B. j
{ gj, laongsie, door depaardenderbewoondehuizen zouden j
v i, . - . i
, . in w e r d en b e s m et. De paarden dier laongsie, waarvan leden
a ls- ` l
waren bina alle ambtenaren van het Binnenlandseh Bestuur en ‘
·i!!`l· , . .
ij? , de orsten met eenige Grooten, werden trouwens ver van de j
l i; ` raeebaan op de Djalan astana gestald. l
3 %* `1. . .
ggglli N 1 et wa ar is Sr TAGOR’S verhaal waar hp met Mr. vAN DEN BRAND
.¥ ii ,_ _ . ¤
`l l" zegt. dat aanvankeh k alle sohadevereeedmg werd <>`ewe1¤‘erd. even- j
ly ,' ,i « , « C ~· C C ' i
. .·l,‘1= 5
l zoo waar de laatstgenoemde beweert den controleur te hebben ' j
i in " T
gezegd mij te beric·hten,’dat hij - Mr. VAN DEN BRAND ~ de eigenaars jj
~ > E
zich zou laten wapenen om hun huizen te verdedigen, en hij mij,
’ zoodra de oppassers van den Sultan kwamen, bn den Gouverneur-
if " j
Generaal zou aanklagen. Tenminste mg is daarvan hoegenaamd
niets bekend, en volgens Sr TAGOR zou Mr. VAN DRN BRAND zelf j

ylïé mij en den controleur daarmede bedreigd hebben.
:Qi j
tit., Het gebeurde naar waarheid, authentieke stukken, voor iedereen ;
li ; j

iii; i
Vit-
( K
ájigi ll
1 er ·
T
ll .ïä· · i
ilti l
”‘ al i­`,