HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 83

JPEG (Deze pagina), 676.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j
, 85
i THAHIR, sr KANTJAH, HADJI OESMAN en sr MARAH voor äj; 300.
Beide overdrachten geschiedden ten overstaan van
den Tongkoe Besar - zoon en aangewezen opvolger van
H den Sultan.
N Het vorenstaande stemt met de waarheid overeen, en daaruit
j ` volgt al dadelük, dat al die verkoopen en betalingen hebben plaats
gevonden geheel buiten den Sultan om, wiens tjap (stempel) dan
ook in het geheel niet op de akte voorkwam.
Die akte was dus niet geldig, en werd door de Kerapatan -- de
inlandsehe rechtbank van Deli - met het volste recht nietig
verklaard. Hierdoor alleen reeds was die Kerapatan ten volle
. bevoegd de houders dier akten te gelasten de door hen op dien
« l grond gebouwde huizen af te breken.
,,Op een goeden dag" - aldus Mr. VAN DEN BRAND - ,,werd hen
,,door den aspirant controleur van Medan aangezegd, dat zij daar
l ,,niet wonen mochten, hun huizen en stallen moesten afbreken en
? ,,verhuizen. ,,De reden waarom, werd hun niet mede-
l ,,gedeeld; het was eenvoudig een prentah eompanie"
(bevel van het bestuur).
j Hier wordt Mr. VAN DEN BRAND, die het ook laat voorkomen
5 H alsof geen onderzoek werd ingesteld, op een tweede onwaarheid
, betrapt. A
B l · Si Tagor - zijn client - toch zegt duidelijk, dat in April 1897
de Ingenieur der Burgerlijke openbare werken - tevens Gouver-
l H nements landmeter - dien grond is komen onderzoeken
1 E en meten door het plaatsen van paaltjes.in den grond,
1 waarna hun door den aspirant­controleur werd aan-
l gezegd, dat zij dien grond moesten verlaten, hun huizen afbreken,
5 r omdat zij gebouwd hadden op grond behoorende tot
1 de raeebaan, dus aan de raceclub te Medan.