HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 82

JPEG (Deze pagina), 772.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

Li' i. a '
ïq . _ ,
Ei l l i
"’
ïï *
i
r ll i
J ä ‘
i er
N ` ‘
i n , . .. .. l
gj z In Mr. van om Beam s verhaal rs bijna alles deugdehjk gecon~
stateerde onwaarheid, terwijl het Maleische bevvüsstuk bijna de i
geheele waarheid bevat. i
El ll .. »
,¥= # llr. van max BRAND zegt blz. 4.4: ,Zi hadden daartoe het erf- ,
. x 7 ,
1 éh iachtsrecht o een stuk <>‘rond aan het terrein van de racebaan 3
J ia rx D _7 .
,,grenzende, behoorlijk van den eenigen grondeigenaar l
,,in Deli, den Sultan, gekocht en betaald". 1
^ ` L
I: il . .. .. . .
%§*« Ik zal hem met kwali k nemen dat hi mets van de Dehsche
. - > - .
ä‘ .. . . . . 1
Z, toestanden begrijpt. De Sultan is niet de eenige grondeigenaar g
vl in Deh, doch hij heeft voor een klein deel van Deh alleen, voor l
· de rest samen met zijn Datoecfs of Tengkoe’s te beschikken over Q
2 ü i
onbebouvvde gronden vvaarop door niemand rechten worden J
ggd jl uitgeoefend. 1
* .. .. ¥
Blrjkens Sr Trxeoii 1) heeft aanvankelijk Tnnekon GALiB een stuk
it grond nabü het raceterrein te Medan - grenzende aan zou juieter i
¥?ï‘ . i
geweest zijn - gekocht van, dus ook betaald aan den Tengkoe ;
Pangeran Bandahara van Deli - oom van den Sultan - die een
iii grant (akte) afgaf dd. 24 December 1895 No. 25 letter D. Hij
Y Lt _ _
jäïf kocht en betaalde dus die grond niet van en aan den Sultan, ·
i
l maar van en aan diens oom die volstrekt niet te 1
. Lg~‘ »« 9 ‘
‘ beschikken heeft over zulke onbebouwde ‘ronden. i
Ei ,1 `
f Tonckon GALIB verkocht op 3 Mei 1896 het een vijfde deel van ‘
’ä`g§(lI dien grond voor zj; 150 aan de hadj1’s ABDOEL MADJID en Aiisan i
en op 12 Juli 1896 de rest aan MANGARADJA Tkeon, llonAMAn ,
f~ ·~··“· l
bl . . , .
1) Het geschil hep over het bedrag der schadeloosstelling. Al was
ll ~ Si Tixcon als venduafslager onderdaan van het N. I. Gouvernement, zoo l
Pit moest dit toch door de Delische Kara atan worden uitgewezen, omdat i
,4. P .
eerst in het politieke contract van 1899 werd overeengekomen, dat voortaan i
li? ook de civiele eschillen vvaarin onderdanen van het Gouvernement als 1
vjfé g 7 .
Eig! eischers optreden tot de competentie behooren van de rechters en t
I rechtbanken van het N. I. Gouvernement.
Hi; l
lit
11 · ?


iii.
tr? 1 I