HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 81

JPEG (Deze pagina), 692.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB


l .
)
83 ‘
ambtelijk verleden, tevens als uiteenzetting der redenen, waarom
hij het van geen nut achtte, met mij over Koelie-toestanden te
praten, steeds den Weg van rechten heeft ingeslagen
en liever verkoos te vechten. ·
Van dien dapperen strijder voor de gerechtigheid zeggen- o. m.

het ,,Algcmeen Handelsblad" van 1 Mei 1903:
,,Wat zegt men van een Nederlander, doctor in de rechts-
Hwetenschap, die stoft ·op zijne calvinistische geloofsbelijdenis en
` ..antirevolutionaire gevoelens, en de lnlanders aanraadt op de aan-
.,gegeven wgze - verzet met wapens - te werk te gaan. Was
.,0p zijn standpunt de klacht bij den Gouverneur-(.êeneraal niet
nvoldoende geweest‘?"
De ,,Amsterdainmer", weekblad voor Nederland, van·2G April jl.:
i ,,Ook in een ander opzicht schoot dunkt ons, 3-l1‘.v,ixi>.1¤xBnANi>
.,in pliehtsvervulling te kort. Had hij in 1897 persoonlgk ervaren,
,,dat de Resident zoo blijkbaar het onrecht steunde, ja zóó geheel
.,handelde tegen zijn eersten plicht, den lnlander te beschermen
.,tegen knevelarü en misbruik van gezag" - dan is het zeker niet
,,te verdedigen, voor iemand die hart voor Inlanders en een ont-
Hwikkeld gevoel van recht bezit, de zorg voor de belangen der
ä ,,geheele Oostkust Residentie onbestreden toevertrcuvvd te laten ‘
·.,aan zulk een Resident. Had Mr. van nick Biairxn, gelijk hh ver-
,,zekert met de bewijzen in handen, niet hemel en aarde moeten
Hbevvegen om de hoogste authoriteit te riepen, ten spoedigste een
,,eind te maken aan zulk een bestuur ‘?"
i Opdat iedereen zelfstandig kunne oordeelen over de mate van
geloofwaardigheid van Mr. van max BRAND als schrijver wordt
hierbij een afschrift van dat verhaal gevoegd, zoornede van het
j verhaal van Si Tagor met vertaling, en zal ik mij bepalen tot
l enkele opmerkingen.

`
E