HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 80

JPEG (Deze pagina), 733.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j " """'°°°""°`-°"""""’_""‘_’*7w"’* www ’~’··~~·-·- -- ----- -- ~- - .-­ W . . .. .. , , ,,,,
il! i
E? '
a
.ï« l
l§ `
1 82
j;@ belast, ook niet de toenmalige assistent­Besident VAN DER Bram-
sirnarixx, van wien de door den l-leer DE CONINGH medegedeelde
büzonderheden dus niet afkomstig kunnen zijn.
Schoon dit overbodig is, kan ik hier nog bijvoegen door dien oud-
{ `
Resident te zyn gemachtigd, de beweringen van den Heer DE
GoNiNe.n pertinent tegen te spreken, daar hij nimmer met het
onderzoek van British-l)elische zaken is belast geweest.
Het eenige wat onderzocht werd, schoon dat niet van Regeerings-
wege was bevolen, en dat geschiedde natuurlijk langs omwegen, ‘
en niet door een ambtenaar van Binnenlandsch Bestuur, was, of
sedert het optreden van den Heer TRIP ongereehtiglieden bg de
British-Deli waren voorgekomen. Dit onderzoek had een volkomen
,:5 negatief resultaat. Het werd mede aan de Begeering gerapporteerd,
ten bewijze, dat het krachtige optreden van het gewestelijk bestuur
E? tegen de British­Deli doel getroffen had; dus het beweren van den
Heer Tine, als zou dat niet bij machte zijn misdrnven en overtre-
,, dingen op de ondernemingen tegen te gaan, strgdig met de waarheid.
Wie van deze British Deli kwestie meer wil weten, kan inzage
gij, 1* nemen van de op die zaak betrekking hebbende stukken, aanwezig
‘.. jj, op het Ministerie van Kolonien.
iw - i
j ïjïi, In het vorenstaande zijn naar ik vertrouw weerlegd al d_e j
gevallen, waarin mij door Mr. VAN DEN BRAND en zijn compagnon
G. DE CoNrNeir in meer of min bedekte termen gebrek aan waar-
jï heidsliefde of kwade trouw wordt ten laste gelegd.
Verdere polemiek met Mr. VAN DEN BRAND zal ik thans voorgoed
sluiten met te constateeren, dat hij zelf het bewijs geleverd heeft
de waarheid met boos opzet te hebben verkracht.
Op de blz. 4.3 t/in 49 komt een lang verhaal voor, dat dienen j
. moet om een zeer ernstige blaam te werpen op mijn geheel
F