HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 8

JPEG (Deze pagina), 697.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.90 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

(5
Het door mij gegeven historische overzicht stelt m. i. voldoende
in het licht met hoe onvoldoende middelen het Bestuur zün zware
taak tot dusver heeft moeten volbrengen. Zooals echter van zelf
sprak, kon het rechtstreeksche bewgs, dat met die onvoldoende
middelen gedaan is, wat kon, evenmin worden geleverd, als dat
_ de toestand daar slecht, bevredigend of goed is. Immers, wordt
aan elk der politieke partüen in Nederland naar den daarbestaanden
toestand gevraagd, dan zal men alle schakeeringen van slecht tot
goed als antwoord bekomen.
_ Wel te bewijzen is echter het bestaan van een door en door
verdorven toestand. Daarvoor is slechts noodig een opsomming, ·
hoc grooter, hoe krachtiger bewüs, van vaststaande feiten, bij het
werkelijk bestaan van zulk een toestand gemakkelijk bgeen te
brengen. Dit te pogen door vermelding van eenige weinige feiten
is onzin, daarbij te beweren, dat men slechts een greep uit den
overvloed heeft gedaan, kinderachtig, doch worden bovendien
onvvare feiten als bewüzen aangevoerd, en ware onherkenbaar
overdreven, dan erkent men zgn onmacht om dit gemakkelijke
bewgs te leveren, en geeft men aan iederen onbevooroordeelde het
. recht het bestaan van dien door en door verdorven toestand te
ontkennen, en dien bevredigend te noemen.
Mr. van DEN BRAND heeft zich blgkbaar schrap gezet om te
bewgzen, dat de toestand in Deli door en_door slecht, schrik- en
_ afschuwwekkend is. Zün oog gesloten houdende voor het goede
daarin, ontging hem door hartstocht verblind het onderscheid
tusschen waarheid en fictie, en heeft hg zich er toe gezet beide,
in de schrilste kleuren af te schilderen.
ln mijn brochure is getracht waarheid en fictie van elkaar te
scheiden, aan te toonen, dat in ,,de Millioenen uit Deli" te weinig
‘ ware feiten zgn vermeld voor het bewijs, dat die toestand door