HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 79

JPEG (Deze pagina), 754.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

ä
81
ter berechting ingezonden, die van de Europeanen aan den Officier
j van Justitie te Batavia, en van den hoofdtandil aan den President
l van den Landraad te Medan. 1) De hoofdtandil werd vrijgesproken,
j omdat men de getuigen had laten verdwünen, een der administrateurs
j evenzoo en om dezelfde redenen door den Raad van Justitie, een
der assistenten werd wegens doodslag door onvoorzichtigheid ver-
oordeeld, en in de overige zaken door het openbaar ministerie te
l Batavia berust. Het intrekken tegen betaling van f 50.- van een
klacht tegen een administrateur wegens mishandeling is verzonnen;
in die zaak werd door den Officier van Justitie berust; en hierop
j is vermoedelijk ook van invloed geweest het bij de stukken van
i g voorloopig onderzoek gevoegde proces-verbaal, constateerende, dat
de geslagene - niet de mishandelde - van den schuldige f50.~
J vergoeding ontvangen en verzocht had de klacht in te trekken.
_ Toen dus de British-Deli kwestie in 1899 door de onjuiste ver- ·
. klaringen van den Heer TRIP te Londen afgelegd te berde kwam,
. konden zulke en dergelüke dingen niet meer voor den
_ dag komen, want zij waren reeds een paar jaren te voren voor
, den dag gebracht, en ter berechting in handen gesteld van de be-
L voegde rechterlijke authoriteiten. Op het verzoek der Regeering
, om inlichtingen omtrent de beweringen van den Heer Tram, werd ,
dan ook geantwoord ­- en hiermede was aan de opdracht der
; j Regeering geheel voldaan ­- met de verwüzing naar die rechterlrjke
l authoriteiten, tevens naar het schrhven van den Resident der
, l Oostkust van Sumatra, waarin onder mededeelingen der feiten
, j het gebrek aan bestuurspersoneel werd aangetoond. Geen enkel
- J feit werd onderzocht, niemand niet een onderzoek
1) Vreemd genoeg wordt dit ook door den Heer C.nn Ooxmerr bevestigd,
C i waar hij spreekt van: ,,dan zgn hier toch altyd nog de verslagen der
1 ,,terechtzittingen."