HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 78

JPEG (Deze pagina), 765.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

ll? L
l
us j
80 .
`% J
i' Raad van Justitie te Batavia, en ter grifiie van den Landraad te Medan. .
.Bi het ontreden van den Heer Time als hoofdadministrateur 1
S I .7 ; j
‘, ,,vverden op diens verzoek, en nadat hij zich als gentleman verbonden
gi ï
jj; ,,had, tot onmiddellijke aangifte bij het bestuur van alle over- j
2 . . . . l
tredingen in het algemeen en van voorschriften der KOG1l€·O1'(1OIl·
» 3 n za a 7 j
,f ,,nantie in het bizonder, voorschreven speciale voorschriften inge- j
,,trokken. Sedert" - voor zoover mg bekend na informatie tot op
,,heden - ,,kvvam het bestuur ook niets kvvaads of verkeerds ter oore".
rr ’ . .. . . . ä
,,Wegens geschillen met zgn directie in Londen en met den l
· jj •«, I
~-v . . . l
,,nevens hem gestelden techmschen hoofd-administrateur, nam de 2
.;. ,,Heer Tnrr zijn ontslag, en vertrok hu naar Londen, zonder het ,
{iig ,,bestuur ooit van eenig op zijn ondernemingen gepleegd misdrgf
,,of overtreding te hebben kennis gegeven.
·, ,,ln Londen beschuldigde hg echter het bestuur, dat zoo krachtig
,,en met zoo goeden uitslag was opgetreden, van onvermogen in
rïjë ,,het tegengaan van misdrijven en overtredingen, en zgn mede-
,,hoofdadministrateur van allerlei vroeger voorgevallen ongerechtig-
Nl- _ _ _ j
heden, waarvan deze zich echter zonder eenige moeite kon zu1veren". j
Vergelijkt men dit met den inhoud der vier eerste alinea’s van ï
.-jj, l
jj de verklaring van den Heer O. DE Ooivriven, (blz. 50 en 51), dan ?
’F in i
volgt hieruit, dat, wat de strafbare feiten aangaat, mijn opgave l
J; vollediger is dan de zijne.
Vervolgens zegt hij: ,,Uvve conclusie - die van Mr. VAN DEN BRAM;
*ï` blz. 35 -is dus: Zulke dingen zouden voor den dag komen indien t
., U D b 7
älïr, . . I
jj; ,,het Gouvernement Wilde besluiten tot een algemeen onderzoek". l
ti =
,,Welnu deze conclusie is volkomen _juist, want deze dingen zijn §
lil r
Fïjj ,,inderdaad voor den dag gekomen bij het toen gehouden onder- t
1,jï
lï§,j, ,,zoek" enz.
lr
Die conclusie is echter geheel en al onjuist, Want l
'l
iii tusschen 1894: en 1897 Werden al die zaken reeds onderzocht en
His
"¤#l
..:·
M. j
ljljx .
¥'{l'
­
ljïj
lm. « è
hl.