HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 77

JPEG (Deze pagina), 741.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j ,
1 .
i
i 79
" ,,lieden, en een geneeskundige voor een geregeld onderzoek naar de i
« ,,hygienische toestanden op de ondernemingen en naar de behandeling
i ,,der zieken." (Blz. 18 en 19).
i ,,De British­Deli­kvvestie, behandeld op blz. 35, is geheel onjuist
, ,,voorgesteld. Van 1894: tot 1897 - dus langer dan vier jaar
i _,,geleden en onder mijn bestuur - werden achtereenvolgens
i ,,3 administrateurs, 2 assistenten en een hoofdtandil straf'-
‘ vrechterlük vervolgd wegens het toebrengen van slagen,
E ,,slechte boekhouding ten nadeele van koelie’s, het verzvvrjgen van
i ,,het voorkomen van besmettelijke ziekte (cholera), het aan de
1 ,,vverklieden in rekening brengen van de gebruikte guano, het
,,afstraffen van deserteurs" (blz. 31 en 32).
l Hierbü zn aangeteekend, dat een dier assistenten Wegens dood-
i i slag werd vervolgd - het geval op blz. 56 müner brochure
vermeld als gestraft wegens doodslag door onvoorzichtigheid - en
. dat tegen een vierden administrateur en tegen den geneesheer der
· maatschappij een gerechtelnk onderzoek werd ingesteld, dat echter
1 ‘ geen resultaat opleverde. W
,,Al die feiten Werden, zooals hiervoren vermeld, ter kennis der
,,Regeering gebracht om te betoogen, dat in stede van vermindering,
» Dvermeerdering van bestuursmiddelen noodzakelük was.
. j ,,Een gevolg van dit vvanbeheer was, dat voor de ondernemingen
,,der British-Deli-Company speciale voorschriften gegeven, en dezen
. l _ ,,onder toezicht der politie gesteld vverden."
i Mün lezers zullen onder ,,Strafrechterlijk vervolgd" ver-
staan hebben, dat de strafzaken dier adniinistrateurs en 2
assistenten door den hulpofficier van justitie onderzocht
en aan den officier van justitie te Batavia gezonden Werden en de
L ( zaak van den hoofdtandil naar den Landraad te Medan Werd ver-
1 wezen. Wie vvil, kan zich daarvan overtuigen cp het parket van den
l.
{
jl