HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 76

JPEG (Deze pagina), 752.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

zi; .
*1 1
iii `
lr r ·
i
lë <
is ve l
gi ,,maligen Assistent­Resident H. vAN Dna STEENSTRATEN. En de heer ‘
Wil ,,I{OOREMAN was zelf Resident. ' ·
är . l
ïlä ,,Ik verwijs verder naar de verklaring hieromtrent van den heer l
J 1 .
§,;»r ,,U. DE GONINGH op blz. oO. Hieruit zal rnen zien, dat de heer l
il ` p
¥" ,,I{OOREl/[AN geen recht had, de voorstelling der feiten noch de ,
i . . . l
rig vgetrokken conclusie ongurst te noernen." j
r r
fl; Die verklaring van den heer C. DE CONINGH wordt hierbij als ,
ii .. . . i
birlage gevoegd, en om de beoordeeling dezer kwestie te ver-
. . . .. E
gernakkelirken, dre voor de zooveelste maal aanleiding geeft mr] van r
ri E
, “ kwade trouw" te beschuldigen, ditmaal door den compagnon van r
Mr. VAN DEN BRAND, C. DE CONINGH, wordt hier afgeschreven, wat l
over de Brrtrsh-Deli-kwestie voorkomt rn mijn brochure. 1) r
,,1-Iiertegen - de intrekking van de betrekking van Assistent- l
Wi . . . . .. l
,,Res1dent ter beschikking - werd door het Gewestelijk Bestuur
l' Ukrachtig opgekomen.
,,Erkennende, dat er reeds veel ten goede was gedaan, werd aan- l
jlir A .
gif ,,getoond, dat nog veel te doen overbleef, en de ambtenaren zoozeer l
glr ,,met werkzaamheden waren overladen, dat bnna geen enkele bn 4
{Wk ,,Staatsblad gemaakte regeling met de vereischte stiptheid kon
.1. ' .
,,worden uitgevoerd. Onder vermelding voorts van feiten, w. o. g
rl - ,,eenige ook in de ,,Millioenen uit Deli", blz. 35 - de kwestie Tnrra-
,,worden besproken, met het doel een blaam te werpen op het .
. l`. r
,,bestuur, werd in het licht gesteld, dat dit geen voldoende zorgen ;
Bi .. i . ...$
iw nwnden kon aan de controle op de praktgk der Koelre-ordonnantie,
,,zoodat haar zoo goed bedoelde voorschriften gemakkelijk konden
al `
,,overtreden worden; waarom het wenschelgk werd geoordeeld een
ïi S1 .. . .
,,ambtenaar aan te wijzen, speciaal belast met het toezicht op de
,,registratie, behandeling, loonbetaling, afrekening enz. der werk-
iii -. .
1) Daarin zal men tevergeefs zoeken de woorden: British Deli and
Langkat 'I‘obacco­Conrpany. l
.

lle l
nl.
rg
re ïr
alé il
ll r rr
iilïl
wl.