HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 75

JPEG (Deze pagina), 720.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j j
ii

ii
vv
i
,,ander Ohineesch vuurwerk, hetgeen een lawaai maakte, dat
niemand hooren en zienverging, terwijl de paarden der vele rgtuigen
· ,,en sado’s trillend van angst voor de voertuigen dansten, waardoor
· ,,sommigen met elkaar in botsing kwamen. Moge den kapitein
> ; ,,Chinees, die bekend staat als een hulpvaardig en
[ ,,hu maan ambtenaar een aangenaam verblgf in zijn vaderland
,,te beurt vallen, en hij gezond en wel terugkeeren".
3 Met den wensch van den redacteur van de ,,Deli (Jourant" stemmen
’ zeker allen die hem kennen gaarne in.
` Waar wel te doen valt, staat zijn door geestkrachtigen arbeid `
goed voorziene beurs steeds wijd open, onverschillig landaard en
I _ godsdienst. Door vijfjarige ondervinding is het mij bekend, welke
v i sommen hij en zijn broeder daaraan geofferd hebben. Voor nuttige
Y J doeleinden kan men altijd op geldelijken steun hunnerzijds rekenen.
j i Om een enkel voorbeeld hiervan bij te brengen, toen bij de troonbestü-
' i ging van H. M. Koningin Wrnranrmrkn in 1898 het plan geopperd
D werd, om ook de expeditionnaire troepen en dwangarbeiders in
1 Pedir een vrolijken dag te bezorgen, stelden de beide broeders
` dadelijk een som van f5000 beschikbaar. En er circuleert in Deli
1 zeker geen enkele lijst voor een weldadig of nuttig doel of hun
3 namen komen daarop voor een goede som voor. ·
1 J ,,En dan het onderzoek bij de British-Deli? Zeker, ik geef toe,
*> j ,,dat een gedeelte der ondernemingen dezer Maatschappij in Langkat
t i ,,ligt. Doch doet dit wel iets ter zake?
T j ,,Trouwens, al wat door den oud-Resident Koonniirnn over het
,,onderzoek bij de British-Deli and Langkat Tobacco-Company gezegd
ii ,,is, mangelt aan goede trouw. De inlichtingen omtrent deze
i ,,zaak had de correspondent van de ,,Java Bode" (O. nn Gonrxerri
H ,,van den man, die met het onderzoek belast is geweest, den toen-
i
u