HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 73

JPEG (Deze pagina), 720.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

? è )
rl r
pi
ij r

l
ve
l
,,niet ergeren, dat de hoogste ambtenaren met hunne dames bg
,,dergelijke bordeelbezitters visites maken en op receptie gaan, iets,
,,laat ik dat er ter verontsohuldiging bg voegen, waartoe zij wel
,,ofïieieel zgn gedwongen, daar immers deze lieden Ohineesche
,,Hoofden zgn, en dus ambtenaren van het Gouvernement?
Op blz. 41 mgner brochure staat eenvoudig:
,,Op de lioofdplaatsen werd het evenredig kalmer en rustiger in
,,dien tijd, en sedert de publieke huizen in het bezit zgn gekomen
` ,,van de vroegere en overgenomen door de tegenwoordige Chineesche
,,hoofden, waardoor het toezicht veel verbeterde en
,,het opzeggen van de huur gelgk stond met sluiting,
l ,,hoort men niet meer van het verdonkerernanen van Chineesche
,,werklieden".
l Ik had er bg kunnen voegen, komen in de publieke huizen
zelden ongeregeldheden voor, wat zeer veel waard is, in aanmer-
king nemende, dat ter hoofdplaats Medan op sommige dagen eenige
honderden publieke vrouwen door eenige duizende werklieden met
verlof bezocht worden.
- Geen enkel woord in mijn brochure wijst echter op hooge
ingenomenheid met dit feit.
Door het woord: bezitters van publieke huizen te bezigen, voor
eigenaars en verhuurders van de woningen, waarin publieke huizen
l worden gehouden, zegt Mr. van DEN BRAND alweer niet de geheele
; waarheid, en brengt hg zgn lezers in den waan, dat die hoofden
tevens de houders dier publieke huizen zgn, wat volstrekt niet
waar is.
i Wat bezielt hem toch tegen die twee duidelijk aangewezen
chineesohe hoofden, leden van den Landraad te Medan, die alge-
j meen geacht, door alle bestuurders en Presidenten va.n den Land-
? raad geprezen worden om hun werkkracht, gver en geschiktheid,
r l
. l
2