HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 72

JPEG (Deze pagina), 724.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

W P
al r
r jj j
met te schrhven: ,,Of het gemakkelijk zal zün de geheele waarheid
,,aan het licht te brengen is een andere vraag".
Het is mg niet bekend, of de schuldige huishoudster van mun
verhaal gestraft is, want de behandeling van de strafzaken van
inlanders en daarmede gelükgestelden, geschiedt buiten den
Resident om.

Een ander bewijs, hoe onjuist Mr. vAiv DEN BRAND is in het
aanhalen van hetgeen in mün brochure voorkomt, levert blz. 37. `
,,Het volgende, de beschrijving van een hospitaal in Serdang, is
ljä; ,,niet van Ik nam het over uit de ,,Javabode". Ik geloof
,.echter niet, dat al ware deze beschrijving, gelijk de Hr.
,,l{ooR1¤MA1< beweert, op effect berekend, dat gebrek in den
· ,,stijl de schandelijkheid der toestanden wegneemt. Want op effect
,,berekend of niet, de beschrijving is, wat de feiten betreft, der
,,vvaarheid getrouvv".
Men sla nu op blz. 31 van mun brochure: daar staat:
,,De op blz. 32 en 33 (van ,,de Millioenen in Deli") besproken
_ ,,schandelhke behandeling van zieke werklieden is waar. De schuldige -
g ,,onttrok zich door de vlucht aan straf. _
ï'V ,@ “ i ,,Dit feit staat niet op zich zelf; nog een andere koffieplanter
" ,,vverd deswege strafrechtelijk vervolgd".
Geen woord dus over op effect berekende stijl, doch volmondige
erkenning der juistheid van het feit en vermelding van een tweede!

,,Zoo is de ,,Oud-Resident" (blz. 6, 2e kolom, ten rechte blz. 41
,,onderaan) hoogelij k er mede ingenomen, dat de Ohineesche `
,,hoofden de bezitters zijn van de publieke huizen, en deelt hij dus
,,blijkbaar mijn verontwaardiging niet, dat in den Landraad als
,,Rechters deze menschen zitting hebben. Ook zal het hem dus
j

iii E