HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 71

JPEG (Deze pagina), 714.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j
lj v
zl «
l
H
lä 71
Secundo blijkt uit het overhaast vluchten van dien planter, dat
er in Deli wel Gerechtigheid bestaat. ‘
Tertio, aannemende, dat Mr. VAN DEN BRAND werkelijk een brief
van dien inhoud heeft ontvangen, dan kan die koelie-perkara immers
een feit geweest zgn, dat die planter niet zoo zeer met de Justitie v
dan wel met zgn Directie in conflict heeft gebracht. Hg kan uit
vrees voor wraakneming wegens een vrouwen-perkara zijn gevlucht.
Doch gesteld, dat hg een Koelie heeft mishandeld, zooals Mr. vAN
DEN BRAND bedoelt, dan is het een dwaasheid 1) uit het zwijgen
der plaatselijke bladen te besluiten, dat het bestuur
4 van het misdrijf niets afweet. Veeleer bewgst de over-
haaste vlucht van dien planter, dat de Justitie in aan-
Y tocht was.
­ Het bestuur kan dus zeer goed geweten hebben, wat er op zgn '
onderneming was gebeurd, doch dat is niet genoeg, het kon hem
het vluchten niet beletten, dat is een bewijs van gemis aan preven-
H tieve kracht, en een ander is het afwezig zijn van policie op zijn
, onderneming. Hierdoor is hg wellicht tot het feit gedreven, dan
wel heeft hg het feit durven plegen.
,,De lezing, die de Heer KoonDMAN geeft van h_et geval der mis-
. ,,handelde vrouw, (blz. 29 der brochure) en welke hg zegt te
, ,,hebben van den pas teruggekeerden resident VAN DER
i · ,,SrDENsrnArEN, verschilt aanmerkelijk van hetgeen ik gehoord
,,heb. Toch meen ik de lezing van mijn berichtgever voorloopig te
,,moeten vertrouwen. Het schgnt mg namelgk toe, dat de Heer
r ,,VAN DDR STEENSTRATEN zijn voorstelling van zaken pas opgedaan
J ,,heeft na zgn terugkeer in Holland. Immers zou hg, indien het
39 van: ,,Nog eens de Millioenen uit Deli." ,,De planters
,,haten - en niet reden - alles wat naar publiciteit zweenit."
é