HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 70

JPEG (Deze pagina), 776.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

tl vl l
gta
70
toestand meester zijn, al wordt ook daarbg gevoegd, dat hetbestuur d e
middelen 1nist,0m overeenkomstig de eisehen van elke
äjäêïf ‘ geordende maatsohappü in voldoende mate te voor-
komen misdrgven, overtredingen, ontduikingen, ook van de Koene-
ordonnantie, kan Mn. VAN DEN BRAND niet onderschrijven (blz. 34).
Dat is ook volstrekt niet noodig; natuurlijk kan hg zgn meening
tegenover de mijne stellen. Doch waartegen ik wel verzet aan-
teeken, zijn de motieven, welke hü voor zyn meening aanvoert.
,,I-let hoofdstuk ,,Bechtspraak" migner brochure zal trouwens
,,den onpartgdigen lezer wel anders geleerd hebben."
Dit hoofdstuk bevat slechte beschouwingen over een artikel van
i` den Heer D(EEN), en wat verder in de ,,Millioenen in Deli" van de j
rechtspraak in Deli wordt gezegd, is weerlegd, met argumenten l
te vinden in authentieke stukken binnen ieders bereik. ;
ln ,,Nog eens de Millioenen uit Deli" (blz. 35) wordt als eenig
bewüs het volgende medegedeeld: l
,,Op het oogenblik, dat ik dit sohrüf - ll Februari 1903 - is l
,,het nog geen week geleden, dat ik van een planter, met wien ik
,,over zaken correspondeerde, uit Britsch Borneo bericht kreeg, l
Qïëj ,,dat hg in der haast Deli had moeten verlaten, wegens een koelie­ E
,,perkara. Wat de man misdreven heeft, weet ik niet, zgn over-
,,haaste vlucht wijst echter niet op een kleinigheid. In geen der ;
,,beide plaatselijke bladen is hierover iets te vinden.
,,Dit bewijst: primo, dat het bestuur niet alleen preventief ·
nmaehteloos is; secundo, dat het beweren van den Heer KOOREMAN,
,,als zou in Deli alles terstond ruchtbaar worden, niet op de j
nvverkelijkheid gegrond is." s
Dat ben ik al weer niet eens met Mr. vAN DEN BRAND. l
Primo, heb ik niet beweerd, dat in Deli alles dadelxgk rucht­ ,
baar wordt, wel dat het bestuur weten kan, al wat gebeurd is.


E i
gil, (