HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 7

JPEG (Deze pagina), 738.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

i f tt , ?> . T
_ Toen ik ,,de Millioenen uit Deli" van Mr. J. vkn DEN BRAND
gelezen had, scheen het mij niet mogelijk, dat ernstige en ont-
i wikkelde mannen gelooven konden aan het werkelgk bestaan van
` toestanden in Deli als daarin beschreven. Naar mijn meening zou
elk verstandig lezer daaruit gemakkelük de weinige waarheden
van de vele overdrijvingen kunnen schiften. Daarom zag ik aan-
vankelrjk in bespreking en weerlegging geen practisch nut, en
wees ik verzoeken in dien geest van de hand.
Van verschillende zijden werd mij evenwel door mannen, wier
oordeel om hun achtbaarheid door mij hoog werd gesteld, er op
‘ gewezen, hoe juist een dergelijk geschrift grooten invloed had,
niet alleen op de publieke meening in Nederland, maar ook op
_ vele notabelen door positie en ontwikkeling, die overigens in de
Indische zaken weinig of geen belang stellen.
Deze overweging, gevoegd bh de zeer zwakke verdediging van
het Delische bestuur bij de bespreking dier brochure in de Tweede
T Kamer. deden mij besluiten het publiek, de waarheid getrouw,
beter omtrent de Delische toestanden in te lichten. Daarbü stelde
ik mij ten doel op de eerste plaats aan te toonen, dat aan het
Gewestelük Bestuur niet kan worden geweten, het voortbestaan _
van enkele misstanden, zooals het niet stipt de hand houden aan
de voorschriften der Koelieordonnantie, omdat het van den aanvang g
af tot nu toe met een taak boven zijn krachten is belast geweest.
) {