HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 68

JPEG (Deze pagina), 770.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

« ‘
,

iêlê i
» ij es
E i
,,kolonien nog altijd de taak elders aan het Kampor1gbestuur·epge­ i
wdragen, en moet het Europeesoh bestuur daarin uit
‘ Unooddwang berusten, omdat het roeien moet met de riemen,
,,welke het heeft, en omdat zonder die medewerking der onder-
,,nemers geen orde en rust, geen bloeiende tabakscultuur mogelijk
,,zou zgn.
,,Zooals van zelf spreekt, komen bestuurders en planters
nhierdoor in een soheeve verhouding tot elkaar, waaruit zoo gemak-
tt nkelgk wederzndsch wantrouwen kan ontstaan, zoodat niet
,,genoeg de nadruk kan gelegd worden op de urgentie,
in ,,om daaraan zoo spoedig mogelijk een eind te maken. Hier-
ïj , ,,door zullen zij, ook ten aanzien der Koelie-ordonnantie op zuiver i
,,terrein komen te staan. Aan de laatstgenoemden wordt dan eerst i
,,ten volle gegeven, wat hun is gewaarborgd: de rustige uit-
voefeuimg va1lhul1b€dï`Uf€Dd@ pl`GSiJELtï6 d0()1‘hujq vvgy];. t
,,lieden van den gecontracteerden arbeid, terwijl de be- j
dij ,,stuurders dan geen onverplichte diensten meer van de ondernemers
Hzullen behoeven te vragen, te gelijk de middelen zullen bezitten,
,,0111 te kunnen zorgen, dat zij de op hen volgens de Koelie-ordonnantie
,,rustende verplichtingen tegenover hun werklieden naar behooren
' ,,nakomen."
Bestaat daartegen echter van Gouvernementswege bezwaar om
iinanoieele redenen, niettegenstaande het aanzienlijke bedrag in de t
Residentie Oostkust van Sumatra, als gevolg Vao de daal` op ii
groote schaal gedreven industrieën aan belasting opgebracht, i
en het hooge batig slot van rekening dier Residentie, dan is i
wettiging van den bestaanden toestand door toekenning aan de
ondernemers van een gelnk gezag als elders aan het Kampong- i
bestuur Regeeringsplicht.
De bestaande onwettige toestand mag niet langer blüven bestaan, pi
r
iii
al V ,

itt
*4,*,