HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 67

JPEG (Deze pagina), 746.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

V
j t r
l cv
,,Indien om iinancieele redenen bezwaar bestaat tegen een zoo-
i vdanige uitbreiding der bestuursmiddelen in de Residentie Oostkust
j ,,van Sumatra, dat ook op de door Europeanen gedreven onder- `
,,neniingen van Gouvernementswege voor de handhaving van orde
,,en rust en de nakoming van wettelüke voorschriften wordt gezorgd,
,,moet de bestaande toestand worden gewettigd door
` ,,aan de beheerders een gelijk gezag toe te kennen als
i ,,elders aan het Kampongbestuur.
è Het opzet om mij als gewezen landsdienaar in een valsch licht
‘ te stellen, en den in Deli bestaanden toestand niet naar waarheid
te beschrijven, blükt des te duidelüker, doordat op de blz. 21 en 22
mijner brochure op die verhouding tusschen het bestuur en de ‘
ondernemers als volgt wordt teruggekomen:
,,Verlangt men van mij een korte omschrijving, hoever men
, ngekomen is, welnu, dan ben ik van gevoelen, dat het bestuur op
i ,,elk gebied thans den toestand meester is, voor orde en rust
,,kan instaan, dat het zorgen kan voor een geregelden gang van
j ,,zaken, weten al wat er gebeurd is, ook op de ondernemingen,
Q ,,doch dat het preventieve kracht mist, de middelen om overeen-
j ,,komstig de eischen van elke geordende maatschappü, in voldoende
,,mate te voorkomen misdrüven, overtredingen, ontduikingen,
i ,,ook van de Koelie-ordonnantie. V
X ,,Het heeft geleidelgk en zonder schokken het vroeger in all es
· i ,,en voor het geheele land geldende: helpt en redtu
· i ,,zelven, waardoor een soort planterszelfbestuur was ontstaan,
, ,,beperkt tot het helpt u zelven, waar het de orde en rust
,,op de onderneming geldt, en reken op het bestuur, indien gij
i ,,den büstand van den sterken arm behoeft. Dientengevolge hebben
> ,,de ondernemers, bügestaan door hun Europeesche assistenten,
g ,,Chineesche, Javaansche en Klingaleesche tandils in de werklieden- E
l
`l