HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 66

JPEG (Deze pagina), 763.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

li · .
i ii
il gi E
•j E w .
ii Qi ”
J lk ‘ . ;
E il a
ji ,
ë 66 l
ti ; ,
the . . . . i
lila ,een articulier als Werkgever alleen onmogelik zóó
_` W E 7 3 D J
,il ,,groote orde en tucht houden, als de cultuur van Deli tabak eischt. j
,,Al zou hü de toch reeds vrü hooge loonen van vverkelük goede ,
xé j>
jïj ,,werklieden nog zoo hoog opvoeren, en al heeft hij volgens de zooge­
i i' ‘
naamde Koelie-ordonnantie het recht goed werk van zi'n arbeiders
W , 27 b
,,te eischen, dan is hij daartoe toch nog niet in staat, vvant met i
, .. . I
jf ,,hooge loonen en wettelijke regelingen alleen, houdt men geen p
’§_ ,, orde, leert men geen ordelievendheid aan werklieden van het gehalte
. § ,,der Delische, die bovendien in hun eigen land alleen vverkelük ,
l ná i
,,gezaghebbenden hebben leeren eerbiedigen. Zulke orde en tucht =
,,is alleen bereikbaar, indien goede arbeidsorganisatie samengaat
M; ,,met een degelgk in de vverkliedenkolonie gevestigd bestuur, en l
WG . . .. .
,,dat juist wordt vvettelnk geheel gemist, daar, zooals gezegd, de r
lijf '
E ,Euro eesche en Chineesche bestuurders slechts uit de verte toezicht i
¤ " ,
,,kunnen houden. .
,,Voor de ondernemingen geldt dus tegenwoordig nog de in den l
,,tijd der eerste pioniers in alles en voor het geheele land `
Til? _ l
jgjjt ,,gevolgde regel: helpt en redt uzelven. In de werklieden-
,,kolonie hebben dan ook de ondernemers, bijgestaan door hun Q
,,Europeesche assistenten, Ghineesche, Javaansche en Klingaleesche ,
F1 ,,tandils de taak op zich genomen, elders aan het Kampong-
,,bestuur opgedragen, en het Europeesch bestuur moet l
V , . . ` . ·
,,daar1n uit nooddvvang berusten, omdat het moet roeien .
,,met de riemen welke het heeft, daar zonder die medewerking g
li van de ondernemers geen orde en rust, geen bloeiende tabaks- l
lil i . . i
,,cultuur mogelijk zou zgn, dus een industrie, vvaarbg Nederland j
;j `F
,,zoó groot belang heeft, zou worden te gronde gericht".
Op grond hiervan Werd door mij niet voorgesteld om aan l
Ik . .
jj, de ondernemers politiemacht te geven, doch onderstaande
conclusie genomen: q

{ii: `
lil ‘ ,
iii 1 j
iitï '“

xii l