HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 65

JPEG (Deze pagina), 731.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

7 , V ` 7 N:
l ‘ ,
i
i cs
, mijn lezing in het Indisch Genootschap op 8 Januari 1901 over
Delische toestanden wordt besproken.
T ,,1k herinner mr] die lezing zeer goed, zegt Mr. van DEN Braam.
g ,,Niet dat ik daarbh tegenwoordig was - dan zou zij niet het
,,eigenaardig verloop hebben gehad, dat zij gehad heeft, namelijk
,,dat niemand met den spreker in debat wenschte te treden, doch
,,ik las haar in extenso, naar ik meen, in beide plaatselrjke bladen
,,van lvledan. Het was bij die gelegenheid, dat de oud-Resident,
,,die op de hoogte van de toestanden in zijn gewest behoorde te
,,zijn, het beruchte voorstel deed die beheerders van onder-
,,nemingen politiemacht te geven. Zou de heer Kooiznivnxiv dat
,,voorstel nog durven doen?
à ,,Ik moet het veronderstellen, waar hij zegt thans een vervolg
,,te geven op die voordracht van 1901.
,,Politiemacht aan beheerders! Dat wil zeggen, aan menschen,
l ,,wien reeds over hun medemensch meer macht is gegeven, dan
,,geoorlooid is, nog die macht toe te staan, welke alleen aan de =
,,overheid toekomt. Hoe het mogelgk is, dat een gewezen
,,Magistraat, die Resident in Deli was, zulk een gruwelhk
voorstel deed, verklaar ik niet te kunnen begrgpen?
Nota nemende van Mr. van nnrv BnANn’s verklaring, dat hij O
zich die lezing zeer goed herinnert - een beroep op de plaatse- l
lijke bladen was daarvoor niet noodig, want de hoofdzaak komt
ook voor op blz. 21 en 22 mgner brochure -«verklaar ik, dat hij op-
zettelijk van het door mij gezegde een verkeerde lezing heeft gegeven.
Zulk een voorstel heb ik niet gedaan, kon ik ook niet doen,
want de ondernemers ter Oostkust van Sumatra hebben van af
den aanvang der tabakscultuur in Deli tot nu toe
altijd politiemacht gehad. Op dielezing is het volgende gezegd:
,,ln een zoo eigenaardige werklieden-kolonie als de Delische kan
l
E . A-
r
i
l