HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 64

JPEG (Deze pagina), 678.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

j . l
l, ;: l
ja E; _
gj ij h à
Fi Vle _ j
Q bl r
. l
§l·§· ,Del1, en daar toestanden bestaan zoo verdorven
. l;j > .
ïzilri .. . . .
,,n1ogelgk. Zulke toestanden laten zich urt den aard
ll r-ë .. .. .. ¤
gfj ,,derzaak gemakkelrjk beschrnven, omdat debewgzen .
als het ware voor het grgpen liggen", blz. 19 en 20. ‘ g
l· . . . .. i
gz . §‘ Die twee zmnen ri men volmaakt als men slechts eerh k genoeg ·
H / J · D C7 ‘
x« ‘ . .. . .. . ·?
IS ook af te schrijven, wat onnnddellnk op de laatste aanhaling i
rx;. ¢
ällgl volgt (blz. 28). ,,Elke vergissing, elke overdrriving, elke halve of j
,,onvolledige waarheid, verzwakt het betoog, en maakt de schrijver
wit ~
"räa .zich doorloo end daaraan schuldig dan wordt zi'n geschrift een
l ä, .1 *07 b E
iv T volledig bewis van het tegendeel. à
h n ‘¤ ¤
. ,,Welnu, M. H. dat is met Mr. vAN mam BnANn’s ,,Milli0enen r
' ,,uit Deli" het geval.
,,Hij heeft meerendeels halve waarheden gezegd, al of niet met i
,,opzet laat ik daar, te hooi en te gras zoogenaamde feiten ver-
,,zameld en gepubliceerd, zonder na te gaan, of ze hem naar
Z? , . . 2
Jil ,,`VV8,Ztl'h@ld werden medegedeeld, en daaruit conclusren getrokken, l
.i'= ‘{; _ ' Q
,,d1e of onjuist of sterk overdreven zün. j
,,lk zal trachten dit te bewijzen ten aanzien van enkele
hoofdzakeif`.
Doch zeer zeker zijn niet met elkaar te rijmen de zinsneden:
(stot müner brochure) ,,al maken zich daar nu en dan enkele jê
r Q
"" ,,personen schuldig aan daden, die door u evenals door mij ten
§;`l ` ~ _ lj
,,zeerste worden gelaakt" en (blz. 37 van ,,Nog eens de Mrlhoenen jï
i ;i"
‘¥· ‘ .uit Del`i" : De heer Kooanivran moge zoo iets de aller- E
E. .7
·l . .. .. .. j
jêx J ngewoonste zaak ter wereld vmden, mn en anderen lrjkt zg
l
Yï ,,afschuwlijk".
1 .. .. . . .. . . . E
In een eerlnken strijd van meeningen is een dergelgke 1ns1nuat1e
ongepast. _
il?
‘Z· in _
· Een even onge aste insinuatie staat o de blz. 20 en 21 waar
x ze p z ,
.1, .g jg
lx · l
l E ‘
,{’ E lg
ièj.2 - ’ l
tjïës
ul .