HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 63

JPEG (Deze pagina), 685.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

H
l’
i

61
i Dat is niet juist.
1 Op mün lezing ­­ in mun brochure op blz. 23 - heb ik
l gezegd:
. ,,Indien men alles goed nagaat, dan blgken de Delische millioenen
l ,,verdiend te zijn, in het gedeelte der Residentie Oostkust van
,,Sumatra, gevormd door eigenlijk Deli, een gedeelte van
ï ,,L angk at en een kleiner stuk van Serdang.
W O ,,Dat gedeelte, eenige bevoorrechte plekjes uitgezonderd, is
,,met die cultuur van Siak tot aan de grens met Atjeh, stellig
i ,,meer geld verloren dan verdiend.
,,Onder de Millioenen uit Deli kunnen dus alleen worden verstaan
,,de dividenden van de tabaksondernemingen, gelegen in de hier-
_ ,,voren aangegeven tabakstreek, gewoonlük Deli genaamd, schoon
L ,,daartoe mede enkele tabakslanden van Langkat en Serdang
i ,,behooren.
,,Deze verklaring - van het Kamerlid varv Kort, blz. 25 ~­- is
,,daarorn zoo veelzeggend, omdat de groote tabaksplantages bijna
i ,,allen gelegen zijn in de streek Deli genoemd, waaruit de Delisclie
r ,,millioenen uitsluitend zgn gekomen, dus waarop de brochure van
,,lV[r. vkiv DEN BRAND speciaal betrekking heeft."
i Nergens is dus door mg de naam Deli gebruikt, waar 4
l ik het geheele gewest wilde aanduiden, evenmin heb ik uit E
den titel ,,de Millioenen uit Deli" de gevolgtrekking gemaakt, dat
alleen het Landschap van dien naam en niets anders wordt _
bedoeld. ‘
i De naam Deli voor het gebied gevormd door de Landschappen
Deli - door mij eigenlijk Deli genoemd - Langkat en Serdang
is ontstaan sedert de vorming in 1873 ~ blz. 12 -­ van de
assistent-Residentie Deli, omvattende uitsluitend h et g ro n d g e b i e d
is dier drie Landschappen,
l` ·
l ,