HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 62

JPEG (Deze pagina), 725.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.65 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

till ll
. . d i
·
f N ll
l .
Dit sjoekoelien is dan ook niet opzettelük overgeslagen, doch l
op de vergadering eenvoudig over het hoofd gezien, doordat door l
ing gelezen werd in een andere volgorde dan van het geschreven l
opstel, in het midden behandeld werd, wat daarin aan het eind l
voorkwam, waardoor ik in de war geraakte. Dit opstel ligt voor
wie dat wenscht ter inzage.
Blükens het voorkomende op blz. 7 van Nog eens: de ,,lVlillioenen l
uit Deli"; ,,Ook zei men -- en ook ikstem weer mee in - der f
,,verdiensten van de Chineezen zgn zoo kwaad niet ,,en op blz. 14: ,
21 ,,Waarom zou dan de Javaan haar moeten verduren ?" schünt Mr. T
vAN DEN BRAND speciaal voor de Javaansche werklieden op te
komen. Welnu, dan had hij, zoowel als ik, dat sjoekoelien geheel %
jj _ achterwege kunnen laten, want, hoewel de met Delische toestanden
niet bekende lezers uit het hoofdstuk: Sjoekoelien - blz. 63 t/ni. 65
van de ,,Millioenen uit Deli" ­ zullen opmaken, dat dit voor alle
w er klieden, Gliineezen, Javanen, Klingen, Bojans enz. geldt,
vindt het uitsluitend plaats bij het reengageeren van Chineezen.
De Javanen worden in den regel met Javaansch nieuwjaar gereen­
gageerd, en mogen aan de met sjoekoelien gepaard gaande dobbel-
spelen en ongebondenheden geen deel nemen.
gl ,,lk ken hem ook voldoende begripsvermogen toe, om te hebben E il
,,opgemerkt, dat mijn brochure niet enkel over het Landschap Deli,
,,doch over de geheele residentie handelt. Het lükt milj om de
vwaarheid te zeggen kinderachtig uit den titel ,,De Millioenen uit
,,Deli" de gevolgtrekking te willen maken, dat ik alleen het Land- r
mj ,,schap van dien naam en niets anders bedoelde. Ieder zegt ge-
gj, vrnakshalve Deli, waar hg het geheele gewest wil aanduiden.
. ,,Zoo doet ook de oud-Resident KooREMAN in zgn lezing van 22
December l902."
e K i
ll


sal.
’%l‘