HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 61

JPEG (Deze pagina), 770.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

H r
l! .
l
X
l
2 te
j de hooge autoriteiten te Batavia, om ten slotte, evenals ik, die
j zelfs gezegd had lblz. 181, dat bijna geen enkele bg Staats-
blad gemaakte regeling met de vereischte stiptheid
. kan vvorden toegepast, te besluiten met de verklaring, dat
Deli nog een ruim veld voor verbetering op allerlei terrein aanbiedt,
l Van het sjoekoelien is gezegd, dat het een ergerlgke zaak is, en
Mr. Y.-XN DEN BRAND groot gelijk had daarop de aandacht te vestigen.
, Hoe kan ik nu door al het vorenstaande zgn geprikkeld om het
sjoekoelien niet langer te verhelen, en Mr. VAN DEN BRAND te dien
j opzichte heel wat meer toe te geven dan de OLl(l·R€Sld@l1DSCHERER­
Deze toch sprak alleen over het laten spelen van hazardspelen
op de ondernemingen in fermenteertgd of tegen den tij d, dat
het contract van vele koelies ten einde loopt, tervvijl
t door mg geschreven vverd (blz. ll): ,,Wat Mr. vAN DEN BRAND
,,van het sjoekoelien of reengageeren van vverklieden zegt, is in
,,hoofdzaak Waar, doch niet volledig", en dat dit behalve met
l dobbelen ook met ruvve ongebondenheden gepaard gaat.
Iedereen in Deli vveet trouvvens, dat de sjoekoelietgd voor het
, bestuur en de politie de moeielgkste periode van het jaar is. De
opvolgende Besidenten hebben dan ook te vergeefs getracht daarin
verandering te brengen, omdat dit zonder belangrijke uitbreiding ,
, van bestuur en politie niet mogelijk is. 1)
N 1) Zie blz. 43 en rr mijner brochure.
l ,,Daarom oordeel ik het opheffen van de bestaande regeling niet ver-
,,standig, en tvvgfel ik er aan, of dat den werkman zou ten goede komen.
,,Zgn overgespaard loon zal toch op gaan, op gelijke ongebonden vvgze, en
,,het sjoekoeliën zal daardoor weinig of niet verminderen. Daartoe zal hij,
t ,,naar mijn .meening, buiten de onderneming, doch door andere personen,
,,in gelgke mate en op dezelfde vvijze worden verleid, waartegen het bestuur
,,even Weinig zal kunnen doen als het Javasche tegen de schandalen bg
,,de Werving aldaar, schoon deze op zooveel kleiner schaal plaats vindt,
,,eir de ambtenaren, volgens de door mg verkregen indrukken, tegen
j ,,Werving in het algemeen zgn."
l
l
l
j` .