HomeNog eens: De Koelie-Ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de residentie OostkustPagina 60

JPEG (Deze pagina), 772.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 72.43 MB

:]1 E i
r ç la
én ; i
i
J gz (
i
il 1
ri ¥
E ° 4
rl rv
El i r e
rg ,;,1 es ,
li . .. . .
gj { I heid spreken, doch zn hebben voor zulk een indeeling te groote
ii ¤·eli‘kenis zoodat ze achtereenvoloend behandeld zullen worden.
Y D { 7 ‘c>
» I! {
Yi In de noot o blz. 4] mi`ner brochure luidende: Dit soekoelien
M ` [ ') 77 SI ,
gaf ,,werd op de lezing overgeslagen", vindt Mr. vAN DEN BRAND aan-
`ïiïli . . .. ,
Mi, leiding om te schlllvêllï l
,,En het schünt mg dan ook toe, dat wg het alleen aan de
,,openhartige erkenning van deze `terugstootende herwerving door A
il; Li l
ü ,,den oud-Resident Scrncnan te danken hebben, dat thans de oud-
ïl ,,Resident KoomnrAN het feit niet langer verh eelt. Het is een hard B
i‘A . .. .
gta ,,woord, doch men zou hrer werkeligk aan de goede trouw van
.é« l .. -
3 . ,,den verhandelaar moeten gaan twr]felen".(Blz.1‘« en 18.)
êl y
r: In hetgeen door den oud-Resident Scrraann in de vergadering van
A Jïï . . . .
gn g Moederland en Kolonien is gezegd, kon ik geen motief voor repliek i
M;
vinden. Hg was het niet eens met mh in de dollarkwestie, zonder
,;,4. ,
meer, noemde de schets van Mr. VAN DEN BRAND te sterk gekleurd,
Vr voor zoover zh den indruk teweegbrengt, dat de feiten, die hij *
if vermeldt, schering en inslag zgn van de toestanden op Deli, zeide,
r‘àäi‘|ï` . . . . .. A
dat er groote misstanden kleven aan de inrichting der Maatschappr] p
Wu . .. . .. ‘
aldaar, en gaf toe, dat in den loop der tnden niet onbelangrnke
verbeteringen in die toestanden zgn gebracht, schoon het bestuurs- ,
ii personeel karig werd toebedeeld. ,
iïf Verder deed hij eenige rnededeelingen omtrent vroegere toestanden
A
en opvattingen, sprak van vroegere gruwelen, constateerde met l
genoegen, dat deze ook volgens den pas afgetreden Resident vAN
il DER SrnENsrRAr1«:N niet meer voorkomen, wees op de aaneengesloten
iz
K i . .
[F l macht der planters, waartegenover de Koelies niet aaneengesloten, A
g arm en machteloos staan, alleen zwak beschermd door het Plaatselijk
* · bestuur, dat niet altüd in staat is te doen wat het wil, omdat het
li bii zijn pogingen tot bescherming niet altyd gesteund wordt door ,
vi E
" l. · l
i F
ti
Li; Q 5
E? l
iii r r,
Wal? '